Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách

Popis oboru

Studijní obor Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách představuje profesní, mezifakultní obor, který je vyučován na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MU, a který je zaměřen na přípravu zdravotnických pracovníků profilovaných pro práci v klinických laboratořích provádějících genetickou či molekulárně biologickou diagnostiku. Tento obor přímo navazuje na bakalářský obor Lékařská genetika a molekulární diagnostika vyučovaný na Přírodovědecké fakultě MU a zahrnuje specializované přednášky, praktická cvičení a odbornou praxi se zaměřením na aplikace genetických a molekulárně biologických metod v klinických laboratořích. Prohlubuje základní poznatky z oblasti klinické genetiky, onkologie a molekulární diagnostiky a poskytuje dovednosti a znalosti potřebné pro práci s laboratorní technikou, zejména provádění vysoce specializovaných laboratorních metod a diagnostických postupů založených na analýzách DNA i RNA v klinických laboratořích, pro interpretaci výsledků laboratorních vyšetření a pro řízení kontroly kvality těchto laboratoří při rutinní diagnostice i výzkumu. Zároveň poskytuje nezbytnou praxi v klinických laboratořích a připravuje absolventy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách - bioanalytika (Mgr.) dle zákona č. 96/2004 Sb., § 26.

Podmínkou pro přijetí ke studiu (dle § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) pro absolventy jiných bakalářských oborů než Lékařská genetika a molekulární diagnostika na Přírodovědecké fakultě MU je schopnost výkonu zdravotnické profese získaná studiem v bakalářském programu, u kterého Ministerstvo zdravotnictví vydalo souhlasné stanovisko k oprávnění absolventů vykonávat zdravotnické povolání.

Úspěšný absolvent je schopen

  • prokázat hluboké poznatky z oblasti molekulární biologie člověka, klinické genetiky, onkogenetiky a molekulární diagnostiky;
  • mít teoretické i praktické dovednosti a znalosti potřebné pro práci s laboratorní technikou, zejména provádění vysoce specializovaných laboratorních metod a diagnostických postupů založených na analýzách DNA i RNA v klinických laboratořích;
  • provádět laboratorní diagnostiku vrozených dědičných chorob na úrovni chromozomových abnormalit i mutačních změn;
  • provádět cytogenetická a molekulárně biologická laboratorní vyšetření u hematologických maligních onemocnění a solidních nádorů;
  • využít svých praktických dovedností a hlubšího poznání principů metod buněčné a molekulární biologie a genetiky při diagnostice patogenních mikroorganismů, patologických stavů buněk a genomů, a posuzování rizikových faktorů s tím souvisejících.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou profilováni k práci v klinických laboratořích zaměřených na genetiku, cytogenetiku nebo DNA diagnostiku, kde uplatní své teoretické i praktické dovednosti při genetických vyšetřeních pacientů a jejich rodinných příslušníků či při molekulárně biologické diagnostice organizmů, patologických stavů buněk a genomů. Magisterský profesně orientovaný studijní obor Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách s přímou návazností na bakalářský obor Lékařská genetika a molekulární diagnostika je koncipován tak, aby absolventi získali po ukončení magisterského studia kvalifikaci pro práci ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních na základě získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bioanalytika-odborného pracovníka v laboratorních metodách dle zákona č. 96/2004 Sb, § 26.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí ke studiu (dle § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) pro absolventy jiných bakalářských oborů než Lékařská genetika a molekulární diagnostika na Přírodovědecké fakultě MU je schopnost výkonu zdravotnické profese získaná studiem v bakalářském programu, u kterého Ministerstvo zdravotnictví vydalo souhlasné stanovisko k oprávnění absolventů vykonávat zdravotnické povolání. Potvrzení z vysoké školy o studiu bakalářského oboru, který získal souhlasné stanovisko k oprávnění vykonávat zdravotnické povolání zašlete na studijní oddělení PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno současně s podáním e-přihlášky, nejpozději však do 30. 4. 2018. Pokud potvrzení nedoložíte do uvedeného termínu, nebude vaše přihláška zařazena do přijímacího řízení.

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

Doporučená literatura

Doporučuje se stejná literatura jako pro bakalářskou státní zkoušku z oboru lékařská genetika a molekulární diagnostika.

Kritéria hodnocení
1256

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledku písemné přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.sci.muni.cz/UEB/OGMB/

http://www.sci.muni.cz/NW/STUD/akreditace/biologie/TitAkreditace_LGMD_magistri-formularerevizekugl1.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info