Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách

Popis oboru

Navazující dvouletý magisterský program Bioanalytik – pracovník v laboratorních metodách připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o medicínsky zaměřených klinicko-laboratorní oborech v rozsahu daném vyhl. č. 39/2004 Sb. - klinická biochemie a toxikologie, klinická hematologie a transfuzní lékařství, kl. imunologie, patologie a lékařská mikrobiologie, a kteří budou schopni získané poznatky aplikovat při řešení úkolů i všech odborných problémů v budoucím zaměstnání, což jsou nejrůznější typy medicínských laboratoří.

Úspěšný absolvent je schopen

  • provádět vysoce specializovaná laboratorní vyšetření;
  • zavádět nové analytické metody a postupy včetně optimální organizace programů interní kontroly kvality a mezilaboratorního srovnání;
  • podílet se na zpracování dat jak pro ekonomické účely, tak i v rámci shromažďování a vyhodnocování dat výzkumné činnosti pracoviště;
  • ovládat požadavky akreditačního procesu klinických laboratoří s ohledem na národní standardy a požadavky norem ISO 9001:2008 a 15189:2013 a bude schopen je implementovat v praxi;
  • uplatňovat ve své práci zásady správné laboratorní praxe (GLP).

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru Bioanalytik – pracovník v laboratorních metodách získává kvalifikaci k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách (Mgr.) dle zákona č. 96/2004 Sb., § 26. Za tímto účelem je tento navazující magisterský obor akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR.

Kromě toho má absolvent schopnost samostatně řešit dílčí úkoly výzkumných projektů z oblasti biochemie, biotechnologie, molekulární biologie, klinické biochemie, ochrany životního prostředí a příbuzných oborů. Uplatnění nalezne v laboratořích výzkumných ústavů a vysokých škol, klinických a kontrolních laboratořích ve zdravotnictví, veterinárním výzkumu, laboratořích farmaceutických firem i v oblastech průmyslu zaměřených na biochemické technologie. Část absolventů má možnost pokračovat ve studiu formou doktorandského studia. Po doplnění znalostí z oblasti ekonomie a marketingu se může absolvent uplatnit jako obchodní zástupce farmaceutických firem a firem prodávajících biotechnologické výrobky.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia na Přírodovědecké fakultě MU je řádně podaná přihláška, dosažení bakalářského vzdělání a úspěšné složení přijímací zkoušky.

Odborná přijímací zkouška se skládá z odborného testu z daných vědních disciplín – Analytická chemie, Biochemie, a Bioanalytické metody, na úrovni odpovídající bakalářskému studiu daných oborů na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MU. Okruhy k přijímací zkoušce najdete zde (http://orion.sci.muni.cz/pozadavky/bioanalytik_prijimaci.htm). Uchazečům, kteří v rámci přijímacího řízení na některý z dalších navazujících magisterských oborů programu Biochemie na Přírodovědecké fakultě MU pro akademický rok 2016/2017 odborný test z Analytické chemie a Biochemie vykonají předem, budou jejich výsledky uznány i pro toto přijímací řízení.

Doporučená literatura

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky http://orion.sci.muni.cz/pozadavky/bioanalytik_prijimaci.htm

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků přijímací zkoušky. Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout při přijímací zkoušce je 1000 bodů. O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info