Učitelství francouzského jazyka pro základní školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Hlavním cílem vzdělávání v oboru Učitelství francouzského jazyka pro základní školy je připravit plně kvalifikovaného učitele francouzského jazyka disponujícího solidními vědomostmi a dovednostmi z oboru francouzského jazyka a jeho didaktiky, samostatně se orientujícího v odborné problematice a schopného dalšího sebevzdělávání založeného na sebereflexi. Obsahem navazujícího magisterského stupně je syntéza a prohloubení dosavadních odborných znalostí základních disciplín vědního oboru z hlediska lingvistického, literárního a historického, ale také rozvoj znalostí a dovedností v oborové didaktice francouzského jazyka. Magisterské studium se věnuje prohlubování uvedených poznatků a dovedností a rovněž klade důraz na individuální specializaci každého studenta. Důraz je kladen na získávání aktivních znalostí soudobého jazyka a francouzské a frankofonní kultury stojících na pevném metodologickém základu a na jejich samostatném využití v pedagogické praxi. Osvojené znalosti a dovednosti a schopnost je využívat a kreativně aplikovat ve školské či mimoškolské praxi si student může ověřit během pravidelných odborných praxí.

Na rozdíl od filologických a translatologických studií realizovaných na filozofických fakultách a vedle oboru Učitelství pro střední školy je Učitelství francouzského jazyka pro základní školy v rámci Masarykovy univerzity realizováno pouze na její Pedagogické fakultě. Nepochybnou předností absolventů oborů realizovaných na PdF MU je dobře strukturovaný společný základ orientovaný pedagogicko-psychologickým směrem, propojení studia s praxí s dobrým zázemím ve spolupracujících školách i v jiných kulturních institucích a důsledné zaměření na oborovou didaktiku.

Úspěšný absolvent je schopen

  • používat francouzský jazyk na úrovni C2 podle SERRJ v receptivních řečových dovednostech a C1 v produktivních (komunikační kompetence);
  • objasnit odbornou terminologii, interpretovat odbornou literaturu na pomezí lingvistiky a lingvodidaktiky a vyvozovat z ní obecné závěry pro svou pedagogickou praxi (lingvistické kompetence);
  • kriticky hodnotit vlastní kulturu, srovnat ji s kulturou frankofonní a zprostředkovat žákům přímé i nepřímé kontakty se zeměmi cílového jazyka (sociokulturní kompetence);
  • interpretovat literární směry francouzské a frankofonní literatury s důrazem na literaturu pro děti a mládež a volit vhodné literární texty pro výuku tak, aby stimulovaly zájem žáků a rozvíjely jejich osobnost (literárněvědná kompetence);
  • organizovat výuku kombinací různých metod z oboru didaktika francouzského jazyka s využitím moderních technologií a kreativně vytvořit učební materiály (oborově-didaktická kompetence);
  • prohlubovat výše uvedené kompetence a dále se vzdělávat, např. v rámci doktorských studií didaktiky cizího jazyka nebo speciální pedagogiky, formou celoživotního vzdělávání;
  • reflektovat vývoj oboru a reagovat na nová doporučení pro jazykovou výuku.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto oboru jsou připraveni aktivně a samostatně uplatnit dobře strukturované odborné znalosti a dovednosti jak v rámci vzdělávacího kurikula na základních školách, tak v oblasti mimoškolních a volnočasových aktivit, a to zejména při jejich přípravě a realizaci. Jsou plně kvalifikováni především k výkonu profese učitele francouzského jazyka na základní škole a na nižším stupni víceletých gymnázií. Mimo to jsou kvalifikováni působit v mimoškolských institucích v profesích vyžadujících pedagogickou kvalifikaci, například jako vychovatelé nebo učitelé na jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky odpovídající úrovně.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství francouzského jazyka pro základní školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Učitelství dějepisu pro základní školy
Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro základní školy
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy
Učitelství zeměpisu pro základní školy

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info