Učitelství francouzského jazyka pro základní školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Hlavním cílem vzdělávání v oboru Učitelství francouzského jazyka pro základní školy je připravit plně kvalifikovaného učitele francouzského jazyka disponujícího solidními vědomostmi a dovednostmi z oboru francouzského jazyka a jeho didaktiky, samostatně se orientujícího v odborné problematice a schopného dalšího sebevzdělávání založeného na sebereflexi. Obsahem navazujícího magisterského stupně je syntéza a prohloubení dosavadních odborných znalostí základních disciplín vědního oboru z hlediska lingvistického, literárního a historického, ale také rozvoj znalostí a dovedností v oborové didaktice francouzského jazyka. Magisterské studium se věnuje prohlubování uvedených poznatků a dovedností a rovněž klade důraz na individuální specializaci každého studenta. Důraz je kladen na získávání aktivních znalostí soudobého jazyka a francouzské a frankofonní kultury stojících na pevném metodologickém základu a na jejich samostatném využití v pedagogické praxi. Osvojené znalosti a dovednosti a schopnost je využívat a kreativně aplikovat ve školské či mimoškolské praxi si student může ověřit během pravidelných odborných praxí.

Na rozdíl od filologických a translatologických studií realizovaných na filozofických fakultách a vedle oboru Učitelství pro střední školy je Učitelství francouzského jazyka pro základní školy v rámci Masarykovy univerzity realizováno pouze na její Pedagogické fakultě. Nepochybnou předností absolventů oborů realizovaných na PdF MU je dobře strukturovaný společný základ orientovaný pedagogicko-psychologickým směrem, propojení studia s praxí s dobrým zázemím ve spolupracujících školách i v jiných kulturních institucích a důsledné zaměření na oborovou didaktiku.

Úspěšný absolvent je schopen

  • používat francouzský jazyk na úrovni C2 podle SERRJ v receptivních řečových dovednostech a C1 v produktivních (komunikační kompetence);
  • objasnit odbornou terminologii, interpretovat odbornou literaturu na pomezí lingvistiky a lingvodidaktiky a vyvozovat z ní obecné závěry pro svou pedagogickou praxi (lingvistické kompetence);
  • kriticky hodnotit vlastní kulturu, srovnat ji s kulturou frankofonní a zprostředkovat žákům přímé i nepřímé kontakty se zeměmi cílového jazyka (sociokulturní kompetence);
  • interpretovat literární směry francouzské a frankofonní literatury s důrazem na literaturu pro děti a mládež a volit vhodné literární texty pro výuku tak, aby stimulovaly zájem žáků a rozvíjely jejich osobnost (literárněvědná kompetence);
  • organizovat výuku kombinací různých metod z oboru didaktika francouzského jazyka s využitím moderních technologií a kreativně vytvořit učební materiály (oborově-didaktická kompetence);
  • prohlubovat výše uvedené kompetence a dále se vzdělávat, např. v rámci doktorských studií didaktiky cizího jazyka nebo speciální pedagogiky, formou celoživotního vzdělávání;
  • reflektovat vývoj oboru a reagovat na nová doporučení pro jazykovou výuku.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto oboru jsou připraveni aktivně a samostatně uplatnit dobře strukturované odborné znalosti a dovednosti jak v rámci vzdělávacího kurikula na základních školách, tak v oblasti mimoškolních a volnočasových aktivit, a to zejména při jejich přípravě a realizaci. Jsou plně kvalifikováni především k výkonu profese učitele francouzského jazyka na základní škole a na nižším stupni víceletých gymnázií. Mimo to jsou kvalifikováni působit v mimoškolských institucích v profesích vyžadujících pedagogickou kvalifikaci, například jako vychovatelé nebo učitelé na jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky odpovídající úrovně.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství francouzského jazyka pro základní školy


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info