Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Posláním navazujícího magisterského studia oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy je příprava plně kvalifikovaného učitele všeobecně vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura (v kombinaci dvou aprobačních předmětů), který se uplatní především na 2. stupni základní školy nebo na střední škole. Cílem studia je poskytnout studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru Český jazyk a literatura a jeho didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín opírajících se o aktuální výzkumné poznatky, rozvíjet dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol a dovednosti sebereflexe v roli učitele. Podstatou studia oborové složky je prohloubení znalostí a praktických dovedností základních jazykovědných disciplín zvládnutých v bakalářském studiu a jejich rozšíření o základní znalosti a dovednosti z disciplín speciálních (onomastika, dialektologie, sociolingvistika atd.). Literárněvědné a literárněteoretické znalosti a dovednosti jsou prohlubovány v disciplínách jako např. nejnovější česká literatura, česká a světová literatura pro mládež, starší česká literatura a rozšiřovány v předmětu literární kritika a textologie. Nedílnou součástí studia je rozvoj znalostí a dovedností v oborové didaktice českého jazyka a literární výchovy. Vedle základních didaktických disciplín má student možnost rozšířit kompetence budoucího učitele o nové vzdělávací postupy, především o metody kritického myšlení a metody rozvíjení čtenářské gramotnosti na základní i střední škole.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aktivně užívat teoretické znalosti ze všech základních a vybraných speciálních disciplín současného českého jazyka, vysvětlit jejich vzájemné vztahy a metody;
  • vysvětlit vývoj jazykových jevů a pochopit současný stav jazyka jako výsledek jazykového vývoje;
  • aktivně užívat teoretické znalosti literární historie, teorie a literární kritiky, vysvětlit metodologii literární vědy;
  • aplikovat ve výuce nové poznatky z lingvistických i literárních disciplín a didaktiky českého jazyka a literatury;
  • rozvíjet u žáků a studentů čtenářství a motivovat je k přečtení hodnotných literárních děl, prostřednictvím literatury posilovat vztah ke kulturním hodnotám;
  • kultivovaně komunikovat, vytvářet a rozvíjet komunikační kompetence žáků a studentů, pěstovat u nich vztah k mateřskému jazyku;
  • uplatnit teoretické poznatky jazykové i literární při vlastní produkční činnosti a tuto dovednost rozvíjet u žáků a studentů při tvorbě jejich vlastních textů;
  • autonomně působit ve třídě a stát se plně kvalifikovaným začínajícím učitelem;
  • rozvíjet své kompetence v dalším vzdělávání (kurzy celoživotního vzdělávání, odborné přednášky a semináře apod.).

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován pro profese:

- učitel českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy;

- učitel českého jazyka a literatury na různých typech střední školy;

- instruktor nebo lektor ve vzdělávacích střediscích;

- instruktor nebo lektor ve střediscích volného času;

- pracovník v kulturních institucích vyžadujících vzdělání v českém jazyce a literatuře (jazykový poradce v rozhlase a televizi, v divadle, odborný pracovník v literárních archivech, muzeích);

- redaktor nebo jazykový korektor.

Existuje také možnost rozšíření kvalifikace na jiné profese v rámci oboru (práce v odborných vědeckých institucích, práce v knihovnách apod.).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Učitelství dějepisu pro základní školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Učitelství chemie pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro základní školy
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy
Učitelství zeměpisu pro základní školy

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Uchazeči vykonají písemný test z českého jazyka a literatury, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Český jazyk a literatura (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c3069

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info