Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Posláním navazujícího magisterského studia oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy je příprava plně kvalifikovaného učitele všeobecně vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura (v kombinaci dvou aprobačních předmětů), který se uplatní především na 2. stupni základní školy nebo na střední škole. Cílem studia je poskytnout studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru Český jazyk a literatura a jeho didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín opírajících se o aktuální výzkumné poznatky, rozvíjet dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol a dovednosti sebereflexe v roli učitele. Podstatou studia oborové složky je prohloubení znalostí a praktických dovedností základních jazykovědných disciplín zvládnutých v bakalářském studiu a jejich rozšíření o základní znalosti a dovednosti z disciplín speciálních (onomastika, dialektologie, sociolingvistika atd.). Literárněvědné a literárněteoretické znalosti a dovednosti jsou prohlubovány v disciplínách jako např. nejnovější česká literatura, česká a světová literatura pro mládež, starší česká literatura a rozšiřovány v předmětu literární kritika a textologie. Nedílnou součástí studia je rozvoj znalostí a dovedností v oborové didaktice českého jazyka a literární výchovy. Vedle základních didaktických disciplín má student možnost rozšířit kompetence budoucího učitele o nové vzdělávací postupy, především o metody kritického myšlení a metody rozvíjení čtenářské gramotnosti na základní i střední škole.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aktivně užívat teoretické znalosti ze všech základních a vybraných speciálních disciplín současného českého jazyka, vysvětlit jejich vzájemné vztahy a metody;
  • vysvětlit vývoj jazykových jevů a pochopit současný stav jazyka jako výsledek jazykového vývoje;
  • aktivně užívat teoretické znalosti literární historie, teorie a literární kritiky, vysvětlit metodologii literární vědy;
  • aplikovat ve výuce nové poznatky z lingvistických i literárních disciplín a didaktiky českého jazyka a literatury;
  • rozvíjet u žáků a studentů čtenářství a motivovat je k přečtení hodnotných literárních děl, prostřednictvím literatury posilovat vztah ke kulturním hodnotám;
  • kultivovaně komunikovat, vytvářet a rozvíjet komunikační kompetence žáků a studentů, pěstovat u nich vztah k mateřskému jazyku;
  • uplatnit teoretické poznatky jazykové i literární při vlastní produkční činnosti a tuto dovednost rozvíjet u žáků a studentů při tvorbě jejich vlastních textů;
  • autonomně působit ve třídě a stát se plně kvalifikovaným začínajícím učitelem;
  • rozvíjet své kompetence v dalším vzdělávání (kurzy celoživotního vzdělávání, odborné přednášky a semináře apod.).

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován pro profese:

- učitel českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy;

- učitel českého jazyka a literatury na různých typech střední školy;

- instruktor nebo lektor ve vzdělávacích střediscích;

- instruktor nebo lektor ve střediscích volného času;

- pracovník v kulturních institucích vyžadujících vzdělání v českém jazyce a literatuře (jazykový poradce v rozhlase a televizi, v divadle, odborný pracovník v literárních archivech, muzeích);

- redaktor nebo jazykový korektor.

Existuje také možnost rozšíření kvalifikace na jiné profese v rámci oboru (práce v odborných vědeckých institucích, práce v knihovnách apod.).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Uchazeči vykonají písemný test z českého jazyka a literatury, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Český jazyk a literatura (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c3069

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info