Učitelství německého jazyka pro základní školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Hlavním cílem studia daného studijního oboru je vytvoření předpokladů k zajištění kvalitní profesní přípravy pro pedagogickou praxi. K nim patří během studia získávané velmi dobré jazykové znalosti (na úrovni C1 v jazykové produkci a C2 v jazykové percepci dle Společného evropského rámce pro jazyky) společně se znalostmi sociokulturními, které přispívají k rozvoji interkulturní komunikační kompetence absolventů. Vedle toho jsou v rámci studia získávány solidní a strukturované znalosti z jednotlivých lingvistických disciplín, literárněvědný a kulturní přehled a rozvíjena oborově didaktická kompetence směřující k dosažení profilu absolventa daného oboru, plně kvalifikovaného učitele německého jazyka.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Mít jazykové znalosti v němčině na úrovni C1/C2 a umět jazyk efektivně používat pro společenské a profesní účely.
  • Popsat a vysvětlit pravidla a zákonitostí popisující jazyk s jeho formálními sémantickými a komunikativně pragmatickými strukturami a používat metodologický aparát lingvistického výzkumu.
  • Vysvětlit literární a kulturně společenský vývoj v zemích cílového jazyka se zřetelem k aplikaci v edukační praxi, bude schopen používat metodologický aparát v oblasti literárněvědného a oborově-didaktického výzkumu.
  • Mít oborově didaktické znalosti a dovednosti (didaktické znalosti obsahu) a kompetenci používat metodologický aparát v oblasti výzkumu učení a vyučování cizích jazyků.
  • Disponovat komplexním vysokoškolským vzděláním v oblasti učitelství NJ pro ZŠ.

Uplatnění absolventů

Absolventi nalézají své uplatnění zejména v základní škole, řada z nich ale i ve školách středních či odborných učilištích, ve státních i soukromých jazykových školách nebo institucích organizujících jazykové vzdělávání (např. v Brně „Rakouský institut“). Řada absolventů se rovněž uplatňuje v profesi školitelů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzhledem k tomu, že od školního roku 2013/14 je povinně vyučován další cizí jazyk a němčinu dle aktuálních statistických šetření volí nejvíce žáků, významně se zvyšují šance absolventů na uplatnění v pedagogické praxi.

Společenská poptávka po absolventech VŠ s dobrými znalostmi jazyka se odráží v oblasti ekonomické, kde v poslední době působí mnoho německých, rakouských či švýcarských firem, v nichž absolventi rovněž nalézají své uplatnění, zejména v případě, pokud aktuálně ve škole volné místo není.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky, 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení
1256

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Další informace

Podrobné informace o studijním oboru lze získat přímo na katedře německého jazyka a literatury PdF MU, případně na webové stránce PdF (www.ped.muni. cz ) či katedry (http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/nemecky-jazyk-literatura/studium ).

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info