Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Popis oboru

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Základním cílem vzdělávání v oboru Učitelství ruského jazyka pro

základní školy je připravit plně kvalifikovaného učitele ruštiny.

Výuka v kombinované formě studia kombinuje prezenční a distanční formy studia, tj. výuka probíhá prostřednictvím výukových bloků, konzultací a také samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je podpořena řadou studijních opor v elektronické podobě pro samostatnou práci studentů a distanční formu studia.

Úspěšný absolvent je schopen

 • ovládat mluvený i psaný jazyk nejméně na úrovni C1+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • aplikovat všechny získané poznatky do pedagogické praxe;
 • transformovat metodologii poznání svého oboru do způsobu myšlení svých žáků;
 • studovat odbornou literaturu na pomezí lingvistiky a lingvodidaktiky a vyvozovat praktické závěry pro svou pedagogickou praxi;
 • dále rozvíjet a prohlubovat své znalosti z oblastí každodenního života, ruské společnosti a ruské kultury a správních oblastí a celků Ruské federace;
 • kriticky srovnávat vlastní kulturu s kulturou jiných zemí a vést k tomu žáky;
 • zprostředkovat žákům přímé i nepřímé kontakty se zeměmi cílového jazyka (tj. ruštiny);
 • vybírat vhodné literárněvědné texty a literární texty pro výuku a pracovat s nimi takovým způsobem, který bude stimulovat zájem žáků a rozvíjet jejich jazykové kompetence i jejich osobnost;
 • plánovat a realizovat vyučování, využívat kombinace různých metod a forem vyučování včetně moderních postupů, informačních technologií a strategií;
 • aplikovat ve výuce ruského jazyka základní specifika práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • profesionálního vývoje založeného na sebereflexi a autonomii;
 • kritické analýzy základních pedagogických dokumentů a je schopen inovovat a spoluvytvářet kurikula.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele ruského jazyka na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Kompetence získané během studia dávají též plnou kvalifikaci pro práci učitele ruského jazyka v jazykových školách, jazykových kroužcích na základních školách a střediscích volného času, ve vzdělávacích střediscích apod.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství ruského jazyka pro základní školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Učitelství dějepisu pro základní školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro základní školy
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství zeměpisu pro základní školy

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Další informace

Webové stránky katedry: http://katedry.ped.muni.cz/rustina.

Katedra na Facebooku: https://www.facebook.com/rustinapdfmu/.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info