Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Popis oboru

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Základním cílem vzdělávání v oboru Učitelství ruského jazyka pro

základní školy je připravit plně kvalifikovaného učitele ruštiny.

Výuka v kombinované formě studia kombinuje prezenční a distanční formy studia, tj. výuka probíhá prostřednictvím výukových bloků, konzultací a také samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je podpořena řadou studijních opor v elektronické podobě pro samostatnou práci studentů a distanční formu studia.

Úspěšný absolvent je schopen

 • ovládat mluvený i psaný jazyk nejméně na úrovni C1+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • aplikovat všechny získané poznatky do pedagogické praxe;
 • transformovat metodologii poznání svého oboru do způsobu myšlení svých žáků;
 • studovat odbornou literaturu na pomezí lingvistiky a lingvodidaktiky a vyvozovat praktické závěry pro svou pedagogickou praxi;
 • dále rozvíjet a prohlubovat své znalosti z oblastí každodenního života, ruské společnosti a ruské kultury a správních oblastí a celků Ruské federace;
 • kriticky srovnávat vlastní kulturu s kulturou jiných zemí a vést k tomu žáky;
 • zprostředkovat žákům přímé i nepřímé kontakty se zeměmi cílového jazyka (tj. ruštiny);
 • vybírat vhodné literárněvědné texty a literární texty pro výuku a pracovat s nimi takovým způsobem, který bude stimulovat zájem žáků a rozvíjet jejich jazykové kompetence i jejich osobnost;
 • plánovat a realizovat vyučování, využívat kombinace různých metod a forem vyučování včetně moderních postupů, informačních technologií a strategií;
 • aplikovat ve výuce ruského jazyka základní specifika práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • profesionálního vývoje založeného na sebereflexi a autonomii;
 • kritické analýzy základních pedagogických dokumentů a je schopen inovovat a spoluvytvářet kurikula.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele ruského jazyka na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Kompetence získané během studia dávají též plnou kvalifikaci pro práci učitele ruského jazyka v jazykových školách, jazykových kroužcích na základních školách a střediscích volného času, ve vzdělávacích střediscích apod.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení
1256

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Další informace

Webové stránky katedry: http://katedry.ped.muni.cz/rustina.

Katedra na Facebooku: https://www.facebook.com/rustinapdfmu/.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info