Speciální pedagogika - komunikační techniky

Popis oboru

Speciální pedagogika je chápána jako věda o zákonitostech speciální výchovy a speciálního vzdělávání jedince, který z důvodu speciálních potřeb vyžaduje speciálně pedagogický přístup při vzdělávání a podporu při pracovním a společenském uplatnění. Cílem studijního programu Speciální pedagogika, oboru Speciální pedagogika – komunikační techniky je připravit odborníka na magisterské úrovni s širokým společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny, který bude schopen samostatně pracovat v poradenské oblasti s dětmi, žáky či dospělými. Bude vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi na špičkové úrovni v oboru logopedie (pedagogika jedinců s narušenou komunikační schopností), surdopedie (pedagogika jedinců se sluchovým postižením), oftalmopedie (pedagogika jedinců se zrakovým postižením) nebo somatopedii (pedagogika jedinců s tělesným postižením). Při výuce budou využity nejmodernější techniky pro osoby s postižením k nácviku dovedností pomocí simulace. Studijní obor reaguje na poptávku po absolventech připravovaného oboru plynoucí z novely školského zákona č. 82/2015 Sb., kterých je citelný nedostatek zejména ve školské poradenské oblasti. Je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika. Obor je realizován v prezenční a kombinované formě. Je vnitřně členěn do dvou rovin předmětů: A) speciálněpedagogická diagnostika (logopedická, surdopedická, oftalmopedická a somatopedická) a používání spec. ped. diagnostických nástrojů, B) komunikační a simulační techniky (logopedické, surdopedické, oftalmopedické a somatopedické) s dostatečnou hodinovou dotací diagnostické a intervenční praxe. Volitelnou specializací jsou specifické poruchy učení. Rovnocennou částí studia je společný základ studia, který zahrnuje předměty psychologické, pedagogické, komunikační (včetně cizího jazyka) a obecně kultivační.

Úspěšný absolvent je schopen

  • využívat široké odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • využívat základní komunikační vědomosti a dovednosti;
  • využívat znalosti a dovednosti z oboru, komunikační a edukační znalosti a dovednosti;
  • aplikovat přístupy ke vzdělávání žáků se SVP do výuky (individuální přístup, práce se skupinou);
  • ovládat práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni speciálního pedagoga (spec.ped. diagnostika, poradenský rozhovor, IVP, PLPP, intervence);
  • podpory práce pedagoga při práci se žáky se SVP v inkluzivní třídě, podpory rodičů dětí s postižením;
  • navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka se SVP, argumentovat ve prospěch zvoleného postupu.

Uplatnění absolventů

Předpokládá se v pracovních poradenských pozicích, ve kterých budou v osobním kontaktu s dětmi, žáky či dospělými osobami se zdravotním postižením, zejména se zřetelem na narušenou komunikační schopnost, sluchové, zrakové a somatické postižení. Budou provádět speciálněpedagogickou diagnostiku, navrhovat a konstruovat individuální plány, vést intervence a speciálněpedagogické poradenství, jednat a kooperovat s odborníky na mezioborové úrovni. Budou připraveni na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních i běžných škol. Uplatní se zejména ve školské poradenské oblasti (zákon č. 379/2015 Sb., novela školského zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících). Je možný přesah poskytování služeb dětem v raném věku nebo dospělým osobám v oblasti postižení zraku, sluchu a narušené komunikační schopnosti.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Speciální pedagogika - komunikační techniky


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

INKLUZIVNÍ (SPECIÁLNÍ) PEDAGOGIKA

Uchazeči vykonají písemný test z inkluzivní (speciální) pedagogiky, podrobněji na webu fakulty.

LOGOPEDIE A SURDOPEDIE

Uchazeči vykonají písemný test z logopedie a surdopedie, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/podminky-pro-prijeti-ke-studiu.

Oborové zkoušky
Inkluzivní (speciální) pedagogika (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c842

Logopedie a surdopedie (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c3094

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info