Učitelství německého jazyka pro základní školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Hlavním cílem studia daného studijního oboru je vytvoření předpokladů k zajištění kvalitní profesní přípravy pro pedagogickou praxi. K nim patří během studia získávané velmi dobré jazykové znalosti (na úrovni C1 v jazykové produkci a C2 v jazykové percepci dle Společného evropského rámce pro jazyky) společně se znalostmi sociokulturními, které přispívají k rozvoji interkulturní komunikační kompetence absolventů. Vedle toho jsou v rámci studia získávány solidní a strukturované znalosti z jednotlivých lingvistických disciplín, literárněvědný a kulturní přehled a rozvíjena oborově didaktická kompetence směřující k dosažení profilu absolventa daného oboru, plně kvalifikovaného učitele německého jazyka.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Mít jazykové znalosti v němčině na úrovni C1/C2 a umět jazyk efektivně používat pro společenské a profesní účely.
  • Popsat a vysvětlit pravidla a zákonitostí popisující jazyk s jeho formálními sémantickými a komunikativně pragmatickými strukturami a používat metodologický aparát lingvistického výzkumu.
  • Vysvětlit literární a kulturně společenský vývoj v zemích cílového jazyka se zřetelem k aplikaci v edukační praxi, bude schopen používat metodologický aparát v oblasti literárněvědného a oborově-didaktického výzkumu.
  • Mít oborově didaktické znalosti a dovednosti (didaktické znalosti obsahu) a kompetenci používat metodologický aparát v oblasti výzkumu učení a vyučování cizích jazyků.
  • Disponovat komplexním vysokoškolským vzděláním v oblasti učitelství NJ pro ZŠ.

Uplatnění absolventů

Absolventi nalézají své uplatnění zejména v základní škole, řada z nich ale i ve školách středních či odborných učilištích, ve státních i soukromých jazykových školách nebo institucích organizujících jazykové vzdělávání (např. v Brně „Rakouský institut“). Řada absolventů se rovněž uplatňuje v profesi školitelů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzhledem k tomu, že od školního roku 2013/14 je povinně vyučován další cizí jazyk a němčinu dle aktuálních statistických šetření volí nejvíce žáků, významně se zvyšují šance absolventů na uplatnění v pedagogické praxi.

Společenská poptávka po absolventech VŠ s dobrými znalostmi jazyka se odráží v oblasti ekonomické, kde v poslední době působí mnoho německých, rakouských či švýcarských firem, v nichž absolventi rovněž nalézají své uplatnění, zejména v případě, pokud aktuálně ve škole volné místo není.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky, 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství německého jazyka pro základní školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Učitelství dějepisu pro základní školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Učitelství chemie pro základní školy
Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy
Učitelství zeměpisu pro základní školy

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Podrobné informace o studijním oboru lze získat přímo na katedře německého jazyka a literatury PdF MU, případně na webové stránce PdF (www.ped.muni. cz ) či katedry (http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/nemecky-jazyk-literatura/studium ).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info