Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Studium směřuje k přípravě učitelů základních a středních škol všeobecně vzdělávacího oboru Hudební výchova (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součást předmětů zahrnujících estetickou výchovu. Studium proto poskytuje studentům široce pojaté znalosti a dovednosti vycházející z oboru hudební výchovy a didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol, dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství.

Cílem studia je připravit absolventy na výkon profese učitele hudební výchovy na základních a středních školách a na víceletých gymnáziích, rozvinout jejich základní postoje a hodnoty tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní skupiny, která se zabývá estetickou výchovou.

Úspěšný absolvent je schopen

  • kvalifikovaně vykonávat profesi učitele hudební výchovy na základních a středních školách;
  • zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z oboru hudební výchova;
  • rozvíjet profesní znalosti a dovednosti na bázi mezioborového pohledu příbuzných disciplín;
  • rozvíjet základní postoje a hodnoty v otázce obecné a hudební estetiky ve snaze formovat hodnotovou orientaci mládeže.
  • reflexivního a kritického myšlení a působit jako odborník v oboru hudební výchova.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele hudební výchovy na základní a střední škole a na odpovídajících stupních víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Učitelství dějepisu pro základní školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro základní školy
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy

Kombinace s obory z jiných fakult

Přírodovědecká fakulta
Učitelství matematiky pro střední školy
Fakulta sportovních studií
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Uchazeči vykonají písemný test z hudební výchovy, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Hudební výchova (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c837

Další informace

Webové stránky Katedry hudební výchovy:

http://www.ped.muni.cz/wmus

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info