Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Studium směřuje k přípravě učitelů základních a středních škol všeobecně vzdělávacího oboru Hudební výchova (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součást předmětů zahrnujících estetickou výchovu. Studium proto poskytuje studentům široce pojaté znalosti a dovednosti vycházející z oboru hudební výchovy a didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol, dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství.

Cílem studia je připravit absolventy na výkon profese učitele hudební výchovy na základních a středních školách a na víceletých gymnáziích, rozvinout jejich základní postoje a hodnoty tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní skupiny, která se zabývá estetickou výchovou.

Úspěšný absolvent je schopen

  • kvalifikovaně vykonávat profesi učitele hudební výchovy na základních a středních školách;
  • zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z oboru hudební výchova;
  • rozvíjet profesní znalosti a dovednosti na bázi mezioborového pohledu příbuzných disciplín;
  • rozvíjet základní postoje a hodnoty v otázce obecné a hudební estetiky ve snaze formovat hodnotovou orientaci mládeže.
  • reflexivního a kritického myšlení a působit jako odborník v oboru hudební výchova.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele hudební výchovy na základní a střední škole a na odpovídajících stupních víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Uchazeči vykonají písemný test z hudební výchovy, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Hudební výchova (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c837

Další informace

Webové stránky Katedry hudební výchovy:

http://www.ped.muni.cz/wmus

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info