Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

Záruka kvalitní zdravotní péče - vysoce odborný pracovních tým "Zdravotní laborant– Bioanalytik – Lékař".

Představení studijního programu

Široká síť medicínských laboratorních pracovišť v ČR vytváří trvalou poptávku po erudovaných bioanalyticích s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi odpovídajícími zvyšujícím se nárokům laboratorní medicíny i v kontextu naplňování Evidence Based Medicine. Proto by měla být základním cílem tohoto tohoto navazujícího magisterského program příprava absolventů, kteří mají předpoklady širokého uplatnění ve všech typech medicínských laboratorních pracovišť ve státním i privátním sektoru, výzkumných i univerzitních ústavech, jakož i v laboratořích hygienické služby a zdravotních ústavů.

Specifikem navazujícího magisterského studia Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách je těsná spolupráce akademických pedagogických pracovníků Přírodovědecké a Lékařské fakulty MU na přípravě a profilaci předmětů a organizaci studia.

Předměty obsahující medicínsky zaměřené klinicko-laboratorní obory v rozsahu daném vyhl. č.39/2004 Sb. (klinická biochemie a toxikologie, klinická hematologie a transfuzní lékařství, kl. imunologie, patologie a lékařská mikrobiologie) jsou vyučovány pedagogy LF MU v těsné součinnosti s odborníky aplikační sféry fakultních nemocnic. K praktické výuce klinicko-laboratorních oborů bude maximálně využita velmi dobře vybavená výuková laboratoř Katedry laboratorních metod LF MU v kombinaci s rutinními laboratorními provozy FN Brno.

Přírodovědně-analytická témata včetně mol. biologie a genetiky, jejichž perfektní znalost je druhou určující podmínkou pro kvalitní, kreativní a konkurenceschopné uplatnění absolventa navazujícího magisterského studia jsou obsažena v předmětech garantovaných týmem akademických pedagogických pracovníků Přírodovědecké fakulty MU. Důraz bude kladen na problematiku analytické biochemie, instrumentální analytické chemie, imunochemických a klinicko-biochemických metod, metod molekulární biologie včetně separačních metod a oblast hmotnostní spektrometrie.

Praxe

Povinnou součástí studia navazujícího magisterského programu Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách je bloková odborná praxe na pracovištích klinických laboratoří níže uvedených laboratorních odborností ve FN Brno.

Odborná praxe doplňuje praktickou část výuky v oboru Klinická biochemie, Klinická hematologie, Imunohematologie a transfuzní služba, Lékařská mikrobiologie, Lékařská imunologie, Lékařská genetika a Patologická anatomie. Studenti se seznámí s organizací provozu a základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provedou vybrané úkony a činnosti.

Umožní získání kvalitních praktických dovedností při používání současné analytické a instrumentální laboratorní techniky včetně rutinních logistických a provozně-organizačních postupů laboratorních pracovišť. Postihne hlavní prvky preanalytického, analytického a postanalytického procesu včetně poznání významu a praktického uplatnění týmové práce.

Studijní program klade důraz na zajištění kvalitní praktické výuky v maximální míře situované do rutinního prostředí klinických laboratoří. Z tohoto důvodu jsou místem konání odborné praxe :

  • Fakultní nemocnice Brno – Oddělení klinické biochemie, Odd. klinické hematologie, Oddělení lékařské genetiky, Oddělení klinické mikrobiologie, Transfuzní oddělení a Patologicko anatomický ústav.
  • Fakultní nemocnice u sv. Anny – Mikrobiologický ústav, Imunologický ústav.

Obsahová náplň odborné praxe v jednotlivých laboratorních oborech je dána vypracovaným sylabem.

Uplatnění absolventů

Ve složení pracovních týmů klinických laboratoří (zdravotní laborant–bioanalytik–lékař) zaujímají vysokoškolsky erudovaní bioanalytici v laboratorním provozu klíčové místo. Jejich znalosti a praktické dovednosti jsou určující pro zajištění požadované kvality všech výstupů laboratorní činnosti pracoviště.

Vysokoškolsky vzdělaný bioanalytik tak nachází uplatnění v medicínsky i přírodovědně zaměřených laboratorních provozech. Kombinace předmětů s medicínsko-laboratorní a přírodovědně-analytickou tématikou předurčuje výhodu spolupráce PřF a LF MU.

Z tohoto důvodu také byla pro tento program získána akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR a absolvent navazujícího magisterského programu Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách získá po ukončení studia kvalifikaci pro práci ve státních a soukromých zdravotnických zařízeních dle zákona č. 96/2004 S. paragraf 26.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia na Přírodovědecké fakultě MU je řádně podaná přihláška, dosažení bakalářského vzdělání a úspěšné složení přijímací zkoušky.

Odborná přijímací zkouška se skládá z odborného testu z daných vědních disciplín – Analytická chemie, Biochemie, a Bioanalytické metody, na úrovni odpovídající bakalářskému studiu daných oborů na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MU. Okruhy k přijímací zkoušce najdete zde (http://orion.sci.muni.cz/pozadavky/bioanalytik_prijimaci.htm

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků přijímací zkoušky. Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout při přijímací zkoušce je 1000 bodů. O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů.

Doporučená literatura

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky http://orion.sci.muni.cz/pozadavky/bioanalytik_prijimaci.htm

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, státní rigorózní zkouška
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Absolvent navazujícího magisterského programu Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách může po úspěšném složení přijímací zkoušky pokračovat v v libovolném doktorském programu Biochemie, a v programech Analytická chemie a Molekulární a buněčná biologie. Mimo to je v přípravě akreditace nového doktorského programu Bioanalytická chemie, který je určen především pro absolventy výše uvedeného navazujícího magisterského programu.

Chcete vědět víc?

Bližší informace o akreditaci tohoto programu lze nalézt na webových stránkách fakulty :

http://www.sci.muni.cz/NW/STUD/akreditace/biochemie/bioanalytik1.pdf

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.

Konzultant programu


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info