Matematická biologie a biomedicína

Analyticky myslet, pracovat a objevovat, a zároveň zůstat biologem

Představení studijního programu

Studium magisterského programu Matematická biologie a biomedicína navazuje na stejnojmenný bakalářský program.

Pokud jste (ale i když nejste :-)) absolventy tohoto bakalářského programu, pak vám magisterský program umožní se nadále profilovat v jedné ze dvou specializací a zároveň si prohloubit znalosti z biologie, matematiky a informatiky získané v rámci bakalářského studia.

Jako studenti a následně absolventi budete schopni samostatně řešit problémy od úvodního designu studie a správy dat až po matematický model, jeho algoritmizaci, implementaci a vyhodnocení včetně pochopení biologické podstaty a interpretace výsledků.

Magisterský studijní program zahrnuje stejně jako program bakalářský dvě specializace: Epidemiologie a modelování a Biomedicínská bioinformatika.

Specializace Epidemiologie a modelování je zaměřena na modelování a interpretaci faktorů spojených s vlastnostmi a chováním jedinců, populací a společenstev a na hodnocení dat v oblasti životního prostředí.

Druhá specializace, Biomedicínská bioinformatika, je zaměřena na analýzu komplexních molekulárních dat. Mezi podobně koncipovanými obory na Masarykově univerzitě a na dalších vysokých školách je tato specializace výjimečná v tom, že není orientována pouze na strukturní bioinformatiku a čistě algoritmické postupy, ale poskytuje v rámci programu mezioborové vzdělání v bioinformatice se zaměřením na statistickou analýzu dat omics technologií.

Je studium programu pro vás?

Pokud jste absolventy bakalářského programu Matematická biologie a biomedicína, tak je navazující magisterské studium určeno právě vám. Rozšíříte si teoretické znalosti i aplikační dovednosti týkající se zejména podstaty matematických metod, analytických postupů a algoritmizace používaných při analýze a modelování dat aplikovaného výzkumu v biologii a medicíně.

Pokud nejste absolventy stejnojmenného bakalářského programu, ale máte vystudovanou biologii, medicínu, matematiku, informační technologie nebo některý z dalších příbuzných oborů a máte zájem si doplnit znalosti i z dalších oborů, tak neváhejte a přihlaste se taky!

Více o studiu Matematické biologie a biomedicíny a podmínkách k přijetí najdete na stránkách http://www.matematickabiologie.cz/.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Studijní program má akademický profil a praxe není povinnou součástí studia. Nicméně v rámci každé specializace vás čekají předměty zaměřené na týmové řešení a obhajobu výsledků zadané úlohy od nastudování problému až po prezentaci výsledků analýzy.

Zároveň se při zpracování diplomové práce můžete při studiu zapojit do projektů řešených v rámci Centra pro výzkum toxických látek v prostředí PřF MU a Institutu biostatistiky a analýz LF MU, nebo do vybraných projektů v rámci společného pracoviště Institutu biostatistiky a analýz LF MU a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Uplatnění absolventů

Studijní plán je navržen tak, abyste získali široké znalosti v oborech biologie, matematika a informatika a zároveň jste byli schopni samostatného řešení analytických úloh v oblasti epidemiologie, populačního modelování, datových věd a bioinformatiky včetně metodického vývoje, interpretace a publikace výsledků.

Po dokončení studia můžete zůstat v akademické sféře (české i zahraniční univerzity, centra základního i aplikovaného výzkumu, ústavy Akademie věd České republiky), nebo zamířit do státní správy či komerční sféry, a to ve zdravotnictví (veřejné i soukromé nemocnice), v sektoru farmaceutického průmyslu (včetně farmaceutických společností a firem vedoucích a hodnotících klinické studie), v oblasti ochrany životního prostředí, nebo na poli marketingových průzkumů.

Rozhovory se současnými studenty a úspěšnými absolventy studia Matematické biologie a biomedicíny najdete na webu http://studuj.matematickabiologie.cz/.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se skládá z písemného odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu, po kterém následuje ústní rozprava.

Kritéria hodnocení

Výsledek písemné přijímací zkoušky.

Doporučená literatura

Viz. Státní bakalářská zkouška

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Jako absolventi magisterského programu Matematická biologie a biomedicína můžete po splnění podmínek přijetí pokračovat v libovolném doktorském studiu, zejména na Přírodovědecké nebo Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Další možností je vykonání státní rigorózní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím složení se uděluje akademický titul „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem).

Chcete vědět víc?

Další informace o programu matematická biologie a biomedicína lze najít na webových stránkách:

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: