Matematická biologie a biomedicína

Analyticky myslet, pracovat a objevovat, a zároveň zůstat biologem

Představení studijního programu

Studium magisterského programu Matematická biologie a biomedicína navazuje na stejnojmenný bakalářský program, prohlubuje biologické, matematické a informatické znalosti studentů a umožňuje jim se dále profilovat v jedné ze dvou specializací. První ze specializací je Epidemiologie a modelování zaměřená na vysvětlování a modelování faktorů spojených s vlastnostmi a chováním jedinců, populací a společenstev, jakož i na modelování dat v oblasti biomedicíny a životního prostředí. Druhou specializací je Biomedicínská bioinformatika zaměřená na analýzu komplexních molekulárních dat.

Studenti si během studia, v návaznosti na znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia, rozšíří teoretické znalosti i aplikační dovednosti týkající se zejména podstaty matematických metod, analytických postupů a algoritmizace používaných při analýze a modelování dat aplikovaného výzkumu v biologii a medicíně. V rámci obou specializací jsou praktická výuka i témata diplomových prací zaměřeny na aplikace metod v řešení konkrétních problémů a projektů. Spolupráce studentů na projektech a systematické vzdělávání v analýze biologických a klinických dat s využitím moderních metod připraví studenty k samostatné výzkumné činnosti a k profesi analytika dat nebo datového vědce.

Zatímco ostatní vysoké školy se v oblasti biomedicíny zaměřují na výchovu techniků a inženýrů (FEKT VUT v Brně, FBMI ČVUT) uplatnitelných hlavně na pozicích nelékařských zdravotnických profesionálů, obor Matematická biologie a biomedicína produkuje absolventy schopné využít svých znalostí ze základních přírodních věd a zaměřuje se na uplatnění absolventů nejen ve zdravotnictví, ale také v akademickém sektoru, státní správě a farmaceutickém průmyslu. Specializace Biomedicínská bioinformatika je odpovědí na raketový nárůst využití omics technologií v základním i aplikovaném výzkumu. Mezi podobně koncipovanými obory na MU a dalších vysokých školách je tato specializace výjimečná v tom, že není orientována pouze na strukturní bioinformatiku a čistě algoritmické postupy. Tato specializace poskytuje v rámci programu Matematická biologie a biomedicína mezioborové vzdělání v pěti základních směrech – biologii, chemii, (bio)informatice, matematice a statistice se speciálním akcentem na komplexní analýzu dat omics technologií. Studijní plán je nastaven tak, aby splňoval doporučené curriculum Vzdělávací komise International Society for Computational Biology (ISCB) (Welch et al., 2014, PLoS Comput Biol. Mar 6;10(3):e1003496).

Praxe

Studijní program má akademický profil a praxe není povinnou součástí studia.

Uplatnění absolventů

Magisterský studijní program je navržen tak, aby absolvent získal pokročilé znalosti v oborech biologie, matematika a informatika a zároveň byl schopen samostatného řešení analytických úloh v oblasti epidemiologie, populačního modelování, datových věd a bioinformatiky včetně metodického vývoje, interpretace a publikace výsledků. Absolventi programu mohou po dokončení studia zůstat v akademické sféře (české i zahraniční univerzity, centra základního i aplikovaného výzkumu, ústavy Akademie věd ČR), nebo zamířit do státní správy či komerční sféry, a to ve zdravotnictví (veřejné i soukromé nemocnice), v sektoru farmaceutického průmyslu (včetně farmaceutických společností a firem vedoucí a hodnotící klinické studie), v oblasti ochrany životního prostředí, nebo na poli marketingových průzkumů.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu, po kterém následuje ústní rozprava.

Kritéria hodnocení

Výsledek písemné přijímací zkoušky.

Doporučená literatura

Viz. Státní bakalářská zkouška

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

Absolvent magisterského programu Matematická biologie a biomedicína může po splnění podmínek přijetí pokračovat v libovolném doktorském studiu, např. na Přírodovědecké nebo Lékařské fakultě MU.

Absolventi mohou také v oblasti Matematická biologie a biomedicína vykonat státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje akademický titul "doktor přírodních věd" (ve zkratce "RNDr." uváděné před jménem).

Chcete vědět víc?

Další informace o programu matematická biologie a biomedicína lze najít na webových stránkách:

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info