Geoenvironmentální rizika a sanace

Představení studijního programu

Posláním nového studijního programu „Geoenvironmentální rizika a sanace“ je příprava dostatečně kvalifikovaných absolventů uplatnitelných na trhu práce v oblasti aplikovaných geovědních disciplín. Jedním z hlavních a dlouhodobých požadavků zaměstnavatelů jsou praktické dovednosti a samostatnost absolventů. Cílem studia navrženého studijního programu je aktivní propojení teoretických poznatků a praktických cvičení v terénu, laboratořích a především v praxi formou povinných stáží tak, aby byl absolvent připraven samostatně řešit zadané úkoly v praxi v plném rozsahu.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Šest týdnů povinné praxe bude rozděleno do semestrů (týdenní praxe v každém semestru a v posledních dvou semestrech 5x jednodenní praxe).

Další praktická výuka je součástí vyučovaných předmětů.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventa je v oblastech environmentální geologie, geochemie životního prostředí a hydrogeologie - ve firmách (např. Aquatest, a.s., Geomin, Geotest, a.s., innogy, MND, Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., EPS, s.r.o., DIAMO, s.p.), které řeší zahlazování následků těžby v důsledku ukončování důlních činností, revitalizaci krajiny, environmentální zátěž horninového prostředí v důsledku antropogenních aktivit, projektování nápravných opatření a řešení sanačních prací.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 2. – 30. 4. 2019)

Uchazeč absolvuje písemný odborný test z geologie na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.

Kritéria hodnocení

Výsledek písemného testu

Doporučená literatura

Viz požadavky k bakalářské zkoušce.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Část absolventů může pokračovat v doktorském studiu.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

Konzultant programu

e‑mail: