Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Genetika pro medicínu

Představení studijního programu

Studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika představuje magisterský program zaměřený na přípravu nelékařských zdravotnických pracovníků profilovaných pro práci v klinických laboratořích provádějících genetickou či molekulárně biologickou laboratorní diagnostiku. Tento program přímo navazuje na bakalářský program Lékařská genetika a molekulární diagnostika vyučovaný na Přírodovědecké fakultě MU a zahrnuje specializované přednášky, praktická cvičení a odbornou praxi se zaměřením na aplikace genetických a molekulárně biologických metod v klinických laboratořích. Prohlubuje základní poznatky z oblasti klinické genetiky, molekulární biologie prokaryot i eukaryot, molekulární biologie nádorů, molekulární diagnostiky a poskytuje dovednosti a znalosti potřebné pro práci s laboratorní technikou, zejména provádění vysoce specializovaných laboratorních metod a diagnostických postupů založených na analýzách DNA i RNA v klinických laboratořích, pro interpretaci výsledků laboratorních vyšetření a pro řízení kontroly kvality těchto laboratoří při rutinní diagnostice i výzkumu. Zároveň poskytuje nezbytnou praxi v klinických laboratořích a připravuje absolventy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách.

„Fascinovala mě genetika, zároveň jsem zlehka zvažovala i medicínu a tento obor nabízel něco z obojího, což mi dokonale sedlo a ani jsem o tom nemusela dlouho uvažovat. Nejvíc mě překvapilo, že je to jeden z mála, ne-li jediný přírodovědecký obor, který mi s titulem nabízel také akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro výkon nelékařského zdravotnického povolání. Tuto akreditaci si absolventi jiných oborů musí dodělat po škole, chtějí-li pracovat v nemocniční laboratoři. Také mě potěšilo, že bakalářské studium bylo hodně orientované i na lékařské předměty, což pomáhá lepší provázanosti medicíny a laboratorních věd.“

Petra Veselá Petra Veselá
studentka lékařské genetiky a molekulární diagnostiky pro odborné pracovníky v laboratorních metodách

Praxe

Vzhledem k profesnímu zaměření je u tohoto zdravotnického magisterského programu posílena praktická laboratorní výuka, která je pro studenty povinná. Celkově studenti absolvují v průběhu magisterského studia při 13 týdenní semestrální skladbě cca 540 hodin praktické výuky, ve které je započítaná i hodinová dotace na experimentálná část diplomové práce a povinnou praxi v klinických laboratořích.

Uplatnění absolventů

Absolvent programu je připraven k práci v klinických laboratořích zaměřených na genetiku, cytogenetiku nebo DNA diagnostiku, kde uplatní své teoretické i praktické dovednosti při genetických vyšetřeních pacientů a jejich rodinných příslušníků či při molekulárně biologické diagnostice organizmů, patologických stavů buněk a genomů. Magisterský profesně zaměřený studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika je koncipován tak, aby absolventi získali po ukončení magisterského studia kvalifikaci pro práci ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních na základě získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách dle zákona č. 96/2004 Sb, § 26.

„V současné době pracuji jako klinický bioanalytik v Centru nádorové cytogenetiky ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Vědomosti získané v průběhu studia uplatňuji denně. Jedná se především o techniky klasické cytogenetiky a molekulární biologie. Některé dny převažuje samotná laboratorní práce jindy naopak analýza výsledků na počítači. Má práce je poměrně různorodá a každý den je jiný, a právě to se mi na mé práci líbí nejvíc.“

Denisa Veselá Denisa Veselá
absolventka a klinická bioanalytička

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu (dle § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) pro absolventy jiných bakalářských oborů než Lékařská genetika a molekulární diagnostika na Přírodovědecké fakultě MU je schopnost výkonu zdravotnické profese získaná studiem v bakalářském programu, u kterého Ministerstvo zdravotnictví vydalo souhlasné stanovisko k oprávnění absolventů vykonávat zdravotnické povolání. Potvrzení z vysoké školy o studiu bakalářského oboru, který získal souhlasné stanovisko k oprávnění vykonávat zdravotnické povolání zašlete na studijní oddělení PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno současně s podáním e-přihlášky, nejpozději však do 30. 4. 2018. Pokud potvrzení nedoložíte do uvedeného termínu, nebude vaše přihláška zařazena do přijímacího řízení.

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

Kritéria hodnocení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledku písemné přijímací zkoušky.

Doporučená literatura

Doporučuje se stejná literatura jako pro bakalářskou státní zkoušku z oboru lékařská genetika a molekulární diagnostika.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, státní rigorózní zkouška
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Absolventi magisterského studia jsou dále plně kvalifikováni pro realizaci doktorského studia v doktorských studijních programech zaměřených na genetiku, molekulární a buněčnou biologii či biomedicínu.

Chcete vědět víc?

http://www.sci.muni.cz/UEB/OGMB/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Konzultant programu


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info