Mikrobiologie

Život na této planetě se obejde bez lidí, nikoliv však bez mikrobů. Adolf Branald

Představení studijního programu

Cílem studia magisterského navazujícího programu Mikrobiologie je pochopení široké problematiky této vědní disciplíny a ujasnění si vzájemných souvislostí mezi jejími jednotlivými směry. Absolvent programu bude po teoretické i praktické stránce ovládat problematiku humánní a veterinární mikrobiologie, a to včetně epidemiologie.

Studenti získají znalosti i z oblasti ekologie mikroorganizmů, významu mikroorganizmů pro životní prostředí a jejich využití v biotechnologiích a bioremediacích. Široký záběr poskytovaných vědomostí a získaných zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou přizpůsobivost absolventa v různých oblastech obecné i aplikované mikrobiologie.

Studenti jsou vedeni k samostatnému a tvůrčímu myšlení, pracovitosti, zodpovědnosti, respektu k morálním hodnotám, týmové práci a solidaritě. Naučí se systematicky pracovat s informacemi, navrhovat a provádět experimenty v laboratoři, správně interpretovat výsledky, kriticky vyvozovat závěry a srozumitelně je prezentovat odborníkům i laické veřejnosti.

Při zpracovávání diplomové práce studenti získávají zkušenosti s běžným provozem mikrobiologické laboratoře podle zvoleného zaměření. Pracoviště spolupracuje s výzkumnými ústavy i odbornými pracovišti Akademie věd ČR a s mnoha zahraničními univerzitami. Aktivní studenti se mohou zapojit do projektů řešených na Oddělení mikrobiologie MU, ale i na spolupracujících partnerských zahraničních pracovištích.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímají tě biotechnologie?
  • Baví tě práce v laboratoři?
  • Chceš se dozvědět, jak fungují mikrobi a jak ovlivňují život na zemi?
  • Zajímá tě, jak omezit znečištění životního prostředí?
  • Jsi schopen systematické práce individuálně nebo v týmu?
  • Chceš mít uplatnění v perspektivním oboru?

Je velmi vhodné, pokud uchazeč o magisterské studium absolvoval již výuku se zaměřením na mikrobiologii v bakalářském stupni studia.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Odborná praxe není povinnou součástí studia programu Mikrobiologie.

Uplatnění absolventů

Absolventi navazujícího magisterského programu Mikrobiologie nacházejí uplatnění především v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu, ve zdravotnictví, v ústavech Akademie věd ČR, na různých pozicích ve společnostech se zaměřením na tvorbu a ochranu životního prostředí, v orgánech státní správy a samosprávy (Krajské úřady, Krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav) i na ministerstvech.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 2. – 30. 4. 2019)

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

Kritéria hodnocení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků písemné přijímací zkoušky podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Literatura doporučená k bakalářské státní zkoušce dané vědní disciplíny

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Absolvent magisterského studia má možnost pokračovat ve studiu mikrobiologie na MU v doktorském studijním programu Biologie, obor Mikrobiologie.

Chcete vědět víc?

MU Přírodovědecká fakulta: http://www.sci.muni.cz/

Ústav experimentání biologie: http://www.sci.muni.cz/cz/UEB/

Oddělení mikrobiologie: http://www.sci.muni.cz/mik/

Facebook Odd.mikrobiologie: http://www.sci.muni.cz/mik/facebook/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info