Životní prostředí a zdraví

Vzdělání pro zdravou budoucnost

Představení studijního programu

Vzdělávání k hlubokému porozumění interakcí mezi životním prostředím (ŽP) a zdravím člověka, včetně technologických a legislativních nástrojů pro regulaci negativních dopadů je cílem SP zaměřeného na přípravu odborníků s interdisciplinárním profilem znalostí v environmentální a analytické chemii, toxikologii, patofyziologii, či epidemiologii, kteří rozumí podstatě environ. problémů a na různých úrovních budou přispívat k jejich řešení. Pojetím na pomezí chemie, biologie, biomedicíny a biostatistiky a důrazem na pochopení chemické a biologické podstaty environ. problémů a jejich dopadů v kvalitativní i kvantitativní rovině je SP v rámci ČR jedinečný. Studenti se seznámí se skupinami kontaminantů, jejich zdroji, chováním v ŽP a dlouhodobým sledováním a analýzami, s experimentálními postupy (eko)toxikologie pro hodnocení dopadů a environ. a zdravotních rizik tox. látek v ŽP, s metodami analýzy a interpretace dat. Ve 2. roce studia se mohou výběrem povinně volitelných a volitelných předmětů profilovat s ohledem na budoucí uplatnění. Jsou připraveny směry profilace: 1) Analýza chem. znečištění a lidské expozice; 2) Hodnocení tox. účinků chem. látek a souvisejících environ. a zdrav. rizik; 3) Ochrana ŽP, management chem. látek a souvisejících environ. a zdravotních rizik; a 4) Hodnocení lidské expozice a jejích zdrav. dopadů, analýza populačních dat. Vzdělávací cíle SP kladou důraz na rozvoj znalostí i dovedností studentů formou přednášek, seminářů, laboratorních a terénních cvičení, exkurzí a stáží v praxi. Důraz je kladen na řešení případových studií, se samostatnou analýzou problému, formulaci hypotéz, plánování a realizaci experimentů, zpracování, interpretaci a prezentaci výsledků a poskytne příležitost k budování schopnosti odborné součinnosti v pracovním týmu. Specifické odborné i přenositelné znalosti a dovednosti získávají absolventi také během realizace dvouleté diplomové práce, která je pilířem celého SP a zahrnuje práci s odbornými informacemi (vyhledávání, třídění, příprava odborného textu) a rozsáhlou experimentální činnost (osvojení metodik, aplikaci na zadaný problém, vyhodnocení dat, prezentace a kritická diskuze výsledků) v některém z řešených výzkumných projektů. Na pravidelných seminářích si osvojí schopnost prezentaci své práce, odborné diskuse a kritického myšlení. Rozsáhlá síť zahr. spolupracujících univerzit jim umožní absolvovat stáž.

SP připraví studenty k odborné práci a samostatnému řešení problémů v oblasti hodnocení a regulace znečištění ŽP a souvisejících dopadů na prostředí, člověka a společnost v podmínkách ČR ale i v kontextu globalizovaného světa. Je vhodný pro motivované absolventy Bc. studia v biol., chem., environmentálních, ale i medicínských nebo biostatistických oborech, kteří se zajímají o problematiku znečištění ŽP a chtějí přispět k řešení environ. problémů a snížení negat. zdravotních dopadů. Absolventi se budou výborně orientovat v komplexních problémech environmentálně chemických, toxikologických, biomedicínských i epidemiologických a mít praktické zkušenosti pro uplatnění ve výzkumných, aplikačních i technických týmech v soukromém i veřejném sektoru. Přijdou do styku s biomedicínskými technologiemi i zahraničními odborníky a učiteli. Přirozeně se zdokonalí v angličtině, což jim usnadní vstup na mezinár. pracovní trh. SP je výbornou přípravou na vstup do navazujících doktorských SP v oblasti environ. věd, (eko)toxikologie, anal. chemie, epidemiologie a příbuzných oborů v ČR i v zahraničí.

Praxe

Při výuce je kladen důraz na to, aby byly teoretické znalosti i praktické dovednosti předávané studentům začleněny do kontextu aplikované praxe. Studenti absolvují povinný předmět Stáž v environmentální praxi E0100, kde si buď vyberou z nabídky možných stáží u spolupracujících organizací (ČHMÚ, ÚKZÚZ, Českomoravský cement, SITA, Laboratoř Morava a další) nebo sami navrhnou praxi, kde by chtěli stáž absolvovat. Tato praxe je 2-3-denní a uznána je na základě zprávy ze stáže vypracované studentem. Propojení výuky s praxí také silně napomáhá zapojení odborníků z nejrůznějších institucí, do seminářů E1200, E2200, E3200 a E4200 a některých dalších předmětů, např. E0270, E0280. Zde mají možnost představit dané téma, ale též svoji práci, organizaci a její zaměření. Vzhledem k tomu, že Životní prostředí a zdraví je akademický program, není povinně vyžadována déletrvající praxe.

Uplatnění absolventů

Absolventi mají široké mezioborové znalosti a praktické dovednosti v oblasti kontaminantů, jejich chování v prostředí, (eko)toxicity a důsledků pro zdraví lidí a ekosystémů. Jsou to mezinárodně uplatnitelní a konkurenceschopní odborníci a orientují se v komplexních environmentálních problémech, jejich souvislostech, příčinách, následcích i řešeních. V praxi uplatní své rozsáhlé znalosti o vztahu prostředí a zdraví a také praktické dovednosti vč. práce s odbornými informacemi, navrhování, plánování a provádění laboratorních a terénních experimentů, statistickou analýzu a prezentaci dat a odborný dohled nad těmito činnostmi. Jsou schopni kritického myšlení, kreativní samostatné i týmové práce a nezávislého rozhodování. Své znalosti a dovednosti jsou schopni dále rozšiřovat odbornou praxí i pokračujícím vzděláváním, adaptovat se na nové výzvy v environmentální problematice a hledat inovativní řešení.

V průběhu studia je prostor pro hlubší profilaci ve čtyřech výběrových směrech: 1) chemická analýza tox. látek v prostředí a organismu; 2) analýza jejich negativních biologických efektů; 3) analýza souvisejících rizik a následný udržitelný management ŽP; a 4) environmentální epidemiologii.

V návaznosti na svou profilaci se pak mohou uplatnit jako odborníci na hodnocení výskytu, chování, účinků a rizik chemických látek v ŽP jak v průmyslovém, tak i neziskovém sektoru, tj. ve vodohospodářství, zemědělství, potravinářství, zdravotnickém sektoru, vědě a výzkumu, regionální samosprávě, státní správě a mezinárodních organizacích, všude kde se řeší nakládání s chemickými látkami, jejich regulaci, odpadové hospodářství, ochrana ŽP, environmentální management, ochrana veřejného zdraví, prevence a související legislativa.

Typické pracovní činnosti, na něž je absolvent připraven, jsou kvalifikované odběry a archivace vzorků vody, půdy, vnějšího a vnitřního ovzduší a jejich fyzikální, chemické a biologické analýzy včetně vývoje nových analytických metod a managementu kvality laboratoře; testování (eko)toxicity; posuzování vlivu chem. látek na živé organismy; provádění experimentů a studií zaměřených na znečištění ŽP a jeho dopady; kontrolní a řídící činnost a vypracování odborných posudků týkajících se toxických látek v ŽP a jejich účinků; hodnocení a schvalování pesticidů, hnojiv a veterinárních léčiv; hodnocení dopadů průmyslu, zemědělství, dopravy a osídlení na ŽP; příprava politik, strategií a legislativ pro ochranu ŽP před toxickými látkami; hodnocení a odstraňování environmentálních rizik; hodnocení a provádění sanací kontaminovaných míst.

Absolventi jsou připraveni zastávat konkrétní pozice jako: specialista ŽP státní správy; nezávislý poradce a konzultant v oboru znečištění ŽP, toxikologie a ekotoxikologie; podnikový ekolog; specialista průmyslové ekologie; environmentální manažer; ekolog-specialista pro chemické látky; hodnotitel environmentálních rizik/vlivů na ŽP (EIA)/cyklu výrobků a služeb (LCA); pracovník hygienické služby a inspekce, referent životního prostředí/ochrany ovzduší, vod, zemědělského půdního fondu/odpadového hospodářství/ochrany veřejného zdraví; vedoucí nebo řídící pracovník nebo inspektor v těchto oblastech; samostatný vzorkovací technik; analytik; manažer kvality; pracovník v základním či aplikovaném biologickém, chemickém či environmentálním výzkumu a vědě; nebo pokračovat v doktorském studiu.

Absolventi SP se stávají osobami odborně způsobilými pro nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami podle zákona 267/2015 Sb.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

Kritéria hodnocení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků písemné přijímací zkoušky podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Literatura doporučená k bakalářské státní zkoušce dané vědní disciplíny.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném obsahově navazujícím doktorském studiu PřF MU, případně na jiných VŠ v ČR i v zahraničí. Vhodně je připraven zejména pro studium programů zaměřených na toxikologii, ekotoxikologii, environmentální chemii, environmentální epidemiologii a příbuzné obory.

Chcete vědět víc?

http://www.recetox.muni.cz/index.php

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info