Sociální pedagogika a poradenství

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky v závislosti na zvoleném přijímacím řízení (půlnoc )

Co se naučíte

Studijní program je koncipován tak, aby seznámil studenty s hlavními sociálně pedagogickými koncepcemi a směry, poradenskými teoriemi a přístupy. Studium vede studenty k poznání a pochopení sociálních souvislostí různých typů a úrovní společenských a individuálních problémů. Studijní program obsahuje disciplíny, které umožňují s využitím systematického výcviku pracovat s klienty jak v sociálně pedagogické, tak poradenské praxi. Studium také připraví studenty na samostatnou výzkumnou činnost a expertní analytickou práci.

Praxe

Součástí studia je povinná praxe v rozsahu 200 hodin, která je zařazena do profilových oborových předmětů. Dále je ve studijním plánu zařazena praxe povinně volitelná s názvem Praxe (individuální plán) v rozsahu 70 hodin. Každou praxi studenti volí 1x za studium v libovolném semestru studia. Místo výkonu praxe si studenti volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Praxe navazuje na předmět Sociální a poradenské služby a Práce s klientem.

Chcete vědět víc?

Doplňující informace lze nalézt na stránkách: http://pedagogika.phil.muni.cz

Uplatnění absolventů

Studium umožní absolventům uplatnit se v institucích a organizacích zaměřených na poradenskou, pedagogickou i výzkumnou činnost. Uplatnění naleznou také v organizacích zaměřených na sociální práci a poskytování sociálních služeb. Studijní program připravuje na práci ve státní správě a samosprávě, v úřadech a organizacích působících ve státní i nestátní sféře zaměřených na edukační aktivity nebo sociální služby, v nichž jsou realizovány edukační a poradenské intervence v široce pojímané prevenci. Absolvování oboru umožňuje také uplatnění na pozicích poradců poskytujících poradenské intervence v oblasti kariérového a sociálního poradenství, např. v rámci sytému podpory zaměstnanosti, poradenství při řešení nepříznivých sociálních situacích.

Vzhledem k šíři studijního plánu jsou absolventi připraveni na práci mimo regulované profese.

Absolventi studijního programu minor mají omezenou kvalifikační působnost vzhledem k obsahu studijního plánu.

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Sociální pedagogika a poradenství jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Doporučené kombinace

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Sociální pedagogika a poradenství? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info