Estetika a kulturní studia

"Objevit struktury krásy v umění, ctnost a dobro v kultuře"

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studium estetiky a kultury nabízí studentům cestu k porozumění rozličným podobám umění v současnosti, dějinách, ve společenských, filozofických souvislostech, hlubší porozumění evropské kultuře. Na rozdíl od ostatních uměnovědných oborů představuje estetika umění jako společenský nebo filosofický fenomén přirozeně spjatý s dobovými a místními souvislostmi, ale současně vyjadřující nadčasové hodnoty reprezentované danou kulturou. Studium estetiky jako porozumění umění a kultuře je proto koncipováno jednak kulturně historicky, jednak analyticky v kurzech dějin estetiky, pojmosloví, metodiky a evropské kultury. Studenti získají dovednosti ve sběru a hodnocení odborných informací, v metodách výzkumu a výkladu, schopnost kritické interpretace pramenů, vedení odborné argumentace, terminologickou a pojmovou kázeň, schopnost práce s cizojazyčným textem a kulturní vhled a přehled. Absolventi jsou vybaveni pro pracovní uplatnění v galeriích, kulturních a společenských institucích, jako publicisté, ale též jako učitelé.

Praxe

Povinnou součástí studia je individuální odborná praxe s odbornou supervizí na uměleckých nebo kulturních institucích v rozsahu 80 hodin praxe a 10 hodin supervizních setkání.

Chcete vědět víc?

http://www.phil.muni.cz/estetika/

Uplatnění absolventů

Absolvent programu je připraven pro práci v široké škále kulturních, společenských nebo uměleckých institucí, v redakcích kulturních nebo uměleckých periodik, jako pedagog, všude, kde uplatní získané hlubší poznatky o umění a kultuře v souvislostech, ale i praktické dovednosti v popisu, analýze i návrhů řešení běžných problémů umění nebo uměleckého provozu.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2021.

Komu je program určen: Program navazuje na bakalářský obor / program Estetika a kulturní studia, je však široce otevřen i absolventům bakalářského studia z jiných humanitních programů.

Předmět přijímací zkoušky: V důsledku nouzové situace a platných opatření přijímací zkouška proběhne ve zjednodušené absenční formě. K přijímacímu řízení vložte do svých elektronických přihlášek (rubrika "Dokumenty") do 1. 6. 2021 tyto podklady:

  • bakalářskou diplomovou práci, nebo její část (pouze k nahlédnutí), je-li práce na internetu, stačí odkazem;
  • anebo krátký projekt navazujícího magisterského studia formou docx nebo pptx, s malou rešerší literatury (2 strany) naznačující, kterým směrem se ubírá jeho vlastní studijní zájem (například estetika divadla, literatury, hudby, filosofická estetika, estetika přírody, kultury);
  • seznam dosavadní četby rozdělený na odbornou literaturu a beletrii (nemusí být rozsáhlý, spíše stručný a výběrový);
  • případně další diplomy a ocenění z oblasti jazykové, umělecké a vzdělávací.

Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací řízení je prominuto a přijati jsou absolventi bakalářského studia Estetiky a příbuzných humanitních oborů, kteří ukončili bakalářskou státní zkoušku s hodnocením A, B nebo C. O prominutí přijímací zkoušky uchazeči žádají prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Web Semináře estetiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100). Kandidát je hodnocen v částech: odborná část - max. 50 bodů, projekt studia – max. 50 bodů.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Estetika a kulturní studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info