Politologie

Popis oboru

Koncepce magisterského studia politologie rozvíjí znalosti a dovednosti studentů ve sféře politických teorií, politických institucí a jejich fungování, v problematice volebních systémů, politického marketingu, politického zprostředkování zájmů, české politiky nebo na poli politického managementu. Je kladen důraz na schopnost analýzy politických fenoménů a procesů, a také kritického myšlení. Studenti získají hlubší rozhled v konkrétních politologických podoborech a dále budou (ve vybraných případech) aktivně zapojeni ve výzkumných projektech katedry.

Studenti mají možnost (nikoli povinnost) se v průběhu studia profilovat ve čtyřech profilacích: a) Volební studia a politický marketing, b) Demokratizace a lidská práva, c) Česká politika, d) Komparativní politologie.

Úspěšný absolvent je schopen

  • nezávisle analyzovat politické fenomény a procesy;
  • rozumět a analyzovat klíčové instituce moderní doby a jejich vývoj;
  • připravit design politologického výzkumu konkrétního politického fenoménu a tento výzkum provést;
  • ovládat kvalitativní i kvantitativní metody a konkrétní techniky výzkumu v sociálních vědách;
  • připravit návrh politické kampaně;
  • analyzovat data a kriticky zhodnotit relevanci, kvalitu a důvěryhodnost jejich zdrojů.

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského studia se mohou uplatnit v profesních oblastech zmíněných u bakalářského studia, a to s důležitým rozdílem získaného úplného vysokoškolského vzdělání, čímž se jejich možnosti významně rozšiřují. Jde tedy o pozice analytiků a konzultantů ve veřejné a soukromé sféře, ve školství, ve státní správě a samosprávě, v nevládních organizacích nebo při přípravě a realizaci volebních a politických kampaní. Další výbornou možností profesní realizace jsou instituce Evropské unie, stejně jako další mezinárodní organizace. Absolventi také mohou pokračovat ve specializovaných vědeckých projektech v rámci doktorského studia.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Politologie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá ve 2 kolech. V 1. kole přijímací komise posuzuje materiály, které uchazeč doručí na studijní oddělení FSS MU v termínu do 30.11.2018 (rozhoduje razítko pošty). Jedná se o: 1) motivační dopis, 2) strukturovaný životopis. Na základě posouzení a bodového ohodnocení zaslaných materiálů může komise již v 1. kole rozhodnout o odpuštění 2. kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky 1. kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději 2 týdny před konáním 2. kola přijímací zkoušky. Pokud uchazeč nezískal v 1. kole takové hodnocení, na jehož základě je mu 2. kolo přijímací zkoušky prominuto, nebo žádné materiály nezaslal, absolvuje 2. kolo ve formě písemného testu, který se koná v lednu 2019.

Doporučená literatura

Literatura je dostupná na webové stránce Katedry politologie FSS MU: http://polit.fss.muni.cz/informace-pro-studenty/pol/.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

www.chcinafss.cz

http://polit.fss.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info