Psychologie

Popis oboru

Navazující magisterské studium oboru psychologie je zaměřeno na získání kvalifikace pro výkon povolání psychologa (pouze v návaznosti na bakalářský studijní program psychologie). Jeho absolvent musí být schopen vykonávat samostatně odborné činnosti, které s výkonem tohoto povolání souvisí.

Studium je vnitřně strukturováno. Obsah studia a metody výuky jsou nastaveny tak, aby si studenti (a) prohlubovali a rozšiřovali poznatky ze základních psychologických disciplín, (b) rozvíjeli svoji metodologickou erudici a metodickou a etickou přípravu nutnou pro výkon profese psychologa v různých oblastech společenské praxe, (c) vzdělávali se v aplikovaných psychologických disciplínách, (d) osvojovali si a procvičovali specifické dovednosti důležité pro výkon psychologické profese, (e) získávali zkušenosti prostřednictvím odborných praxí.

Profilace studia do tří oblastí (klinická psychologie a psychoterapie, pedagogická a školní psychologie, psychologie práce a organizace) a relevantní praxe v průběhu studia vybavuje absolventa k tomu, aby začal pracovat jako odborný psycholog (zpočátku nejčastěji pod supervizí), a aby se dále vzdělával v oblasti specializace a dále si zvyšoval svoji kvalifikaci.

Úspěšný absolvent je schopen

  • rozumět teoriím a konstruktům základních a aplikovaných psychologických disciplín, dokáže je aplikovat na situace běžného života a využít je při psychologické diagnostice, intervenci a evaluaci;
  • ovládat základní dovednosti týkající se psychologické diagnostiky, intervence a evaluace;
  • využívat znalosti a dovednosti z metodologie psychologického výzkumu, dokáže připravit a realizovat výzkumný projekt zaměřený na řešení konkrétních výzkumných otázek;
  • kriticky nahlížet na přijímané informace, identifikovat nedostatky v závěrech, posoudit platnost informací a jejich možná omezení;
  • využívat osvojené akademické dovednosti (sběr informací, čtení a psaní odborných textů různého typu) a uplatnit je.

Uplatnění absolventů

Magisterské studium připravuje absolventy primárně pro výkon profese psychologa. Dalším, sekundárním cílem, je příprava pro doktorské studium. Jejich příprava je obecná (podobně jako u lékařů) a specializují se až po promoci. Mají však možnost profilovat se už během pregraduálního studia směrem k budoucí uvažované specializaci. Absolvent magisterského studijního programu psychologie, který splňuje požadavky Europsychologa (Evropský certifikát z psychologie) a získal certifikát Registrovaný Europsycholog, má zvýšenou možnost vykonávat profesi psychologa v Evropě.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Psychologie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je písemná a koná se v lednu - únoru 2019. Obsahuje celkem 60 testových položek vícenásobné volby. Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena jedním bodem. Přijímací zkouška prověřuje znalosti ze sociální psychologie, obecné psychologie, vývojové psychologie a metodologie psychologie probírané v bakalářském studiu a schopnost odpovědět anglicky formulovanou otázku v rámci uvedených oborových předmětů. Dále pak orientaci v oboru (znalost profesních organizací, odborných a oborových periodik apod.).

Doporučená literatura

Pro přípravu ke zkoušce je možné využít sylaby relevantních předmětů vyučovaných v bakalářském studiu psychologie na FSS: PSY101 Uvedení do psychologie https://is.muni.cz/el/1423/podzim2013/PSY101/ PSY103 Vývojová psychologie I. https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/PSY103/op/ PSY104 Vývojová psychologie II. https://is.muni.cz/el/1423/podzim2013/PSY104/op/ PSY105 Obecná psychologie I. (Psychologie kognitivních procesů) https://is.muni.cz/el/1423/podzim2013/PSY105/ PSY106 Obecná psychologie II. (Psychologie emocí a motivace) https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/PSY106/ PSY258 Obecná psychologie III. (Metakognice) https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/PSY258/ PSY107 Sociální psychologie I. https://is.muni.cz/el/1423/podzim2012/PSY107/op/ PSY108 Sociální psychologie II. https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/PSY108/op/ PSY112 Metodologie psychologického výzkumu https://is.muni.cz/el/1423/podzim2013/PSY112/op/ PSY117 Statistická analýza dat https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/PSY117/

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 60 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info