Francouzský jazyk a literatura

Popis oboru

Cílem studia je rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti získané v rámci bakalářského studia a připravit budoucího filologa k práci vycházející z širšího základu románských studií. Studenti se zaměří na diachronické aspekty lingvistického výzkumu, na hlubší poznání syntaxe, sémantiky a stylistiky. V literární kritice získají hlubší vhled do metodologie literární vědy a povědomí o širším kontextu románských literatur a o místě francouzské a francouzsky psané literatury v něm.

Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

Úspěšný absolvent je schopen

  • důstojného písemného i ústního projevu ve francouzštině na úrovni C2 Evropského referenčního rámce;
  • aplikovat společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Francii a frankofonních zemích.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru je schopen důstojného písemného i ústního projevu ve francouzštině a je vybaven – teoreticky i prakticky – detailními a hlubokými společenskými, politickými, kulturními, historickými, literárními a lingvistickými vědomostmi o Francii a frankofonních zemích. Absolvent má také možnost nabýt znalosti a vědomosti jiného románského jazyka a jiné románské oblasti dle vlastního výběru. Kromě práce v oboru překladatelství, tlumočení, výuky jazyka, redaktorské činnosti, publicistiky, turistiky, obchodu, středního a vyššího managementu se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a francouzském jazyce.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Francouzský jazyk a literatura


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Ústní zkouška. Uchazeč dodá ÚRJL ve 14denním předstihu před datem konání přijímací zkoušky svou diplomovou, popřípadě oborovou, práci, nad níž bude vedena diskuse ve francouzském jazyce (předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle ERR, tj. Evropského referenčního rámce). Adresa Ústavu románských jazyků a literatur: ÚRJL, Gorkého 7, 602 00 Brno.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Ústav románských jazyků a literatur spolupracuje se zahraničními školiteli a vynikajícím studentům se skýtá možnost získání dvojího diplomu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info