Italský jazyk a literatura

Popis oboru

Cílem studia je rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti získané v rámci bakalářského studia a připravit budoucího filologa k práci vycházející z širšího základu románských studií. Studenti se zaměří na diachronické aspekty lingvistického výzkumu a na hlubší poznání sémantiky a stylistiky. V literární kritice získají hlubší vhled do metodologie literární vědy a povědomí o širším kontextu románských literatur a o místě italské literatury v něm.

Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

Úspěšný absolvent je schopen

  • důstojného písemného a ústního projevu v italštině na úrovni C2 dle Evropského referenčního rámce;
  • využít podrobné vědomost o společenské, politické, kulturní, literární a jazykové situaci v Itálii.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru je schopen důstojného písemného i ústního projevu v italštině a je vybaven – teoreticky i prakticky – detailními a hlubokými společenskými, politickými, kulturními, historickými, literárními a lingvistickými vědomostmi o Itálii.

Absolvent má také možnost nabýt znalosti a vědomosti jiného románského jazyka a jiné románské oblasti dle vlastního výběru.

Kromě práce v oboru překladatelství, tlumočení, výuky jazyka, redaktorské činnosti, publicistiky turistiky, obchodu, středního a vyššího managementu se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a italském jazyce.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Italský jazyk a literatura

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Charakteristika oboru: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen).

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. Uchazeč dodá ÚRJL ve 14denním předstihu před datem konání přijímací zkoušky svou diplomovou, nebo oborovou práci, popřípadě koncept této práce (nebyla-li tato ještě obhájena), nad nimiž bude vedena diskuse v italském jazyce (předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle ERR, tj. Evropského referenčního rámce). Adresa Ústavu románských jazyků a literatur: ÚRJL, Gorkého 7, 602 00 Brno.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru Italský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B.

Kritéria hodnocení

  • Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info