Německý jazyk a literatura

Popis oboru

Cílem studia oboru Německý jazyk a literatura je upevnění a rozvinutí potřebných znalostí na úrovni praktických jazykových kompetencí, a to zejména v oblasti odborné filologické reflexe lingvistických a literárněvědných problémů v širším kulturně-společenském a historickém kontextu.

Posluchači se seznámí s širšími souvislostmi relevantních germanistických disciplín; v oboru lingvistiky jsou to mimo jiné diachronní aspekty zkoumání jazyka stejně jako pokročilé úrovně syntaxe, lexikologie a stylistiky v perspektivě převážně synchronní. V literární vědě je hlavním předmětem zájmu zejména zvlášť důležité období 20. století až po současnost reflektované v širším kontextu světové literatury. Spolu s rozšířeným časovým a obsahovým záběrem jsou prohlubovány i základy metodologické.

Úspěšný absolvent je schopen

  • kriticky pracovat s texty v němčině a češtině na receptivní i produktivní úrovni;
  • překládat z němčiny a do němčiny;
  • na velmi dobré úrovni využít jazykové dovednosti v němčině a znalosti kultury a reálií v povolání odpovídajícího zaměření.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru může působit v podnicích či institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce, případně v diplomacii; další možností uplatnění je překládání, případně tlumočení a jazyková výuka.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Německý jazyk a literatura

Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Ekonomie

Přijímací zkouška

Charakteristika oboru: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen).

Předmět přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky. Ke studiu tohoto oboru budou přijati všichni přihlášení uchazeči.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info