Španělský jazyk a literatura

Popis oboru

Cílem studia je rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti získané v rámci bakalářského studia a připravit budoucího filologa k práci vycházející z širšího základu románských studií. Studenti se zaměří na diachronické aspekty lingvistického výzkumu, na hlubší poznání syntaxe, sémantiky a stylistiky. V literární kritice získají hlubší vhled do metodologie literární vědy a povědomí o širším kontextu románských literatur a o místě španělské a španělsky psané literatury v něm.

Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

Dvouoborové a jednooborové studium se shodují v korpusu povinných předmětů. Studijní plán jednooborového studia je ve skladbě povinných předmětů stejný jako u studia dvouoborového. Rozdíl je v rozsahu povinně volitelných předmětů. Ten je u jednooborového studia širší, zejména směrem k přípravným kurzům dalšího románského jazyka, tak aby studenti mohli povinně volitelné kredity získávat na dalších romanistických oborech.

Absolvent jednooborového studia tak může nabýt znalosti a dovednosti jak ve vlastním oboru, tak v jiném románském oboru či oborech.

Úspěšný absolvent je schopen

  • důstojného písemného i ústního projevu ve španělštině;
  • samostatného a kritického myšlení a dobré vyjadřovací schopnosti v mateřském a španělském jazyce;
  • aplikovat společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Španělsku a hispanofonních zemích;
  • využít znalosti a vědomosti jiného románského jazyka a jiné románské oblasti – dle vlastního výběru.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru je schopen důstojného písemného i ústního projevu ve španělštině a je vybaven – teoreticky i prakticky – společenskými, politickými, kulturními, historickými, literárními a lingvistickými vědomostmi o Španělsku a hispanofonních zemích. Absolvent má také možnost nabýt znalosti a vědomosti jiného románského jazyka a jiné románské oblasti – dle vlastního výběru. Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočení, výuka jazyka, redaktorská činnost, publicistika) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a španělském jazyce.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Španělský jazyk a literatura

Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Ekonomie

Přijímací zkouška

Charakteristika oboru: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen).

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. Uchazeč dodá ÚRJL ve 14 denním předstihu před datem konání přijímací zkoušky svou bakalářskou, nebo oborovou práci, popřípadě koncept této práce (nebyla-li tato ještě obhájena), nad nimiž bude vedena diskuse ve španělském jazyce (předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle ERR, tj. Evropského referenčního rámce). Adresa Ústavu románských jazyků a literatur: ÚRJL, Gorkého 7, 602 00 Brno.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru Španělský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatur: http://romanistika.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a všemi obory v kombinované formě.

Termín pro podání přihlášky:1. únor – 30. duben

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info