Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Popis oboru

Cílem magisterského studia je vychovávat absolventy disponované pro vysoce kvalifikované a specializované profese v oblastech filmové vědy, věd o umění, humanitních a společenských věd, kulturních institucí a médií a subjektů kreativních a kulturních průmyslů.

Magisterské studium poskytuje systematický soubor pokročilých a specializovaných znalostí a dovedností v oboru, a to v širším rámci humanitních a společenských věd.

Program vychází vstříc individualizovaným studijním zájmům, důraz je kladen na projektovou formu výuky a na realizaci magisterské práce, u níž se předpokládá výzkumná složka.

Standard odpovídá úrovni pokročilého specializovaného vzdělání.

Studijní plán je založen na soustavě převážně volitelných a částečně povinných předmětů, jejíž součásti tvoří:

1) přednášky a semináře z teorie a dějin filmu a audiovizuálního průmyslu,

2) specializované semináře zaměřené na realizaci magisterské práce,

3) výběrové výzkumné a projektové kurzy,

4) přednášky předních odborníků ze zahraničních univerzit (v angličtině),

5) modul prakticky orientovaných kurzů domácích odborníků z praxe (z oblasti produkce, dramaturgie a scenáristiky, distribuce, festivalů, televizního programování ad.),

6) odborné praxe v institucích filmového průmyslu a zahraniční stáže (typicky v rámci programu Erasmus).

Úspěšný absolvent je schopen

  • Užívat systematické a pokročilé znalosti v teorii, metodologii a dějinách oboru v širším kontextu humanitních a společenských věd.
  • Užívat teoretické a metodologické specializace (související s badatelským zaměřením).
  • Užívat metody kritického myšlení, čtení a akademického psaní.
  • Účastnit se týmové práce na projektu a provádět veřejné odborné prezentace.
  • Užívat zkušenosti z praxe z oblasti filmového průmyslu, respektive z oblasti kulturních a kreativních průmyslů, a ze zahraniční stáže.

Uplatnění absolventů

Zatímco bakalářské vzdělání dává předpoklady zejména k praxi v aplikovaných disciplinách, magisterské (a doktorské) vzdělání rozšiřuje kvalifikaci na vysoce kvalifikovanou a vysoce specializovanou činnost v oblasti základního výzkumu.

Základní oblasti uplatnění:

1) Samostatná a specializovaná odborná, pedagogická a badatelská činnost na univerzitách, v akademických institucích a na dalších odborných pracovištích (veřejné a státní instituce typu Národního filmového archivu).

2) Kulturní a filmová žurnalistika a publicistika v tištěných a elektronických médiích, public relations; ediční a překladatelská činnost.

3) Kulturní management: řídící pracovníci kin, kulturních a vzdělávacích institucí, filmových festivalů apod.

4) Dramaturgická a produkční praxe: film, televize, kina, festivaly.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen).

Předmět přijímací zkoušky: 1. kolo - písemný projekt magisterské práce, 2. kolo - ústní rozprava nad projektem magisterské práce. Podrobné oborové informace o přijímací zkoušce: http://fav.phil.muni.cz/studium/magisterske-navazujici-studium/prijimaci-zkouska-do-magisterskeho-studia.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 55 bodů (maximální počet bodů 100).

Odkaz na Ústav filmu a audiovizuální kultury: http://fav.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wufv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info