Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Popis oboru

Cílem studia je výrazně prohloubit vzdělání budoucích učitelů, zejména v oblasti pedagogicko-psychologické a v oblasti pedagogických praxí. Ve složce oborové je kladen důraz na prohloubení znalostí kinantropologie včetně didaktik sportovních disciplín školní tělesné výchovy.

Absolvent je současně schopen připravovat, pedagogicky správně realizovat a evaluovat pohybové a sportovní programy pro různé populační skupiny. Jeho připravenost je podmíněna odbornými znalostmi kinantropologickými, biologicko-medicínskými i společenskovědními s dominantní orientací na motoriku člověka a podporu zdravého životního stylu. Jeho vzdělání je kompatibilní s obdobnými profesemi v rámci EU a díky jazykové připravenosti je schopen zastávat tuto funkci kdekoliv v zahraničí.

Úspěšný absolvent je schopen

 • aplikovat teoretické poznatky sociálních věd v pedagogické praxi;
 • použít pedagogické a didaktické znalosti učitelské práce a být schopen analyzovat a hodnotit proces tělesné výchovy a školského managementu;
 • aplikovat znalosti didaktiky tělesné výchovy a jednotlivých sportů;
 • aplikovat v praxi poznatky z teorie sportovního tréninku;
 • využít praktické dovednosti diagnostiky pohybových schopností a zpracování matematicko-statistických dat.

„Pokud bych měla zase rozhodovat, kam na vysokou školu, tak bych si jistojistě znovu vybrala Fakultu sportovních studií na Masarykově univerzitě. Především jsem ráda za možnost dvouoborového studia, a nakombinovat si tak dva různé obory ze dvou fakult Masarykovy univerzity. Získáte širší přehled, potkáte více zajímavých lidí, máte možnost srovnání a zjištění, co vám víc vyhovuje.“

Nikola Koňaříková Nikola Koňaříková
studentka oboru Učitelství tělesné výchovy po základní a střední školy a Učitelství anglického jazyka pro základní a střední školy

Uplatnění absolventů

Absolvent navazujícího magisterského studia Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy má plnou kvalifikaci učitele tělesné výchovy pro základní a střední školy a je schopen vychovat pohybově aktivního člověka, který disponuje individuálně přiměřenou pohybovou a zdravotní gramotností.

Absolvent studijního směru Sportovní edukace je současně schopen připravovat, pedagogicky správně realizovat a evaluovat pohybové a sportovní programy pro různé populační skupiny.

Absolvent studijního směru Kondiční trenér je současně připraven působit jako kondiční trenér v rámci individuálních a kolektivních sportů, rekreačního sportu i jako kondiční trenér mládeže.

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

92 %

absolventů by znovu studovalo na MU

80 %

absolventů pokračuje v práci, kterou získali už během studia

20 500 Kč

je průměrný plat dva roky po studiu

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy


Kombinace s obory z jiných fakult

Filozofická fakulta
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Pedagogická fakulta
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství přírodopisu pro základní školy
Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Učitelství zeměpisu pro základní školy
Přírodovědecká fakulta
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je složena z těchto částí:

 1. Praktická přijímací zkouška z TV - plavání
 2. Oborový písemný test UTV z okruhů:
  • Základy společenských věd
  • Teorie tělesné výchovy a sportu
  • Lékařsko-biologické vědy

Kombinace TV45 s oborem

 • Učitelství speciální pedagogiky pro SŠ Učitelství hudební výchovy pro ZŠ a SŠ vykoná přijímací zkoušku na Pedagogické fakultě
 • Učitelství AJ, NJ nebo RJ pro SŠ vykoná přijímací zkoušku na Filozofické fakultě.
 • ostatní kombinace oborů konají přijímací zkoušky pouze na FSpS, nekonají žádné další testy na jiných fakultách.

Podrobné informace uchazeč najde na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/

Fakulta nemá náhradní termín oborového testu ani praktické zkoušky z TV. Přijímací zkouška se uskuteční 23.6.2018.

Doporučená literatura

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/nmgr-studium/literatura-426.html

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch (musí být splněny všechny uvedené body)

 • Uchazeč dodá do 8.6.2018 originál platného posudku o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného lékaře na formuláři FSpS: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/nmgr-studium/LP-974.html

  Uchazeči, který posudek ve stanoveném termínu nedodá nebude umožněno konání přijímací zkoušky.
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč doručí do 11.7.2018 na studijní oddělení FSpS originál potvrzení o absolvování bakalářského studia vydané studijním oddělením nebo úředně ověřenou kopii VŠ diplomu.

  Absolventi MU nedokládají, pokud přihlášku založí po přihlášení do ISu, v opačném případě je na ně nahlíženo jako na uchazeče z jiné VŠ.

  Uchazeči ze zahraničí dokládají nostrifikaci VŠ vzdělání, více informací na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/zakladni-informace/informace-zahranicni-uchazeci-960.html

Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.

Předepsané přijímací zkoušky:

 1. Písemný oborový test UTV
 2. Praktická zkouška z TV - plavání

Před zahájením studia oboru UTV/TV45 je nutné, aby si uchazeč osvojil znalosti nejméně z následujících oblastí:

 • pedagogiky - vyžaduje se znalost v rozsahu předmětu Základy pedagogiky a didaktiky
 • základní názvosloví tělesných cvičení - vyžaduje se znalost v rozsahu předmětu Odborná terminologie
 • gymnastika a tanec - vyžaduje se

  • Schopnost předvedení tanečních kroků - polky, valčíku a street dance s hudebním doprovodem.
  • Schopnost vytvoření zásobníku cviků - bez náčiní, s náčiním, zaměřeným na posílení a protažení konkrétních svalových skupin, se správným terminologickým popisem. Př. Stoj spojný – vzpažit: hluboký předklon – vzpor stojmo (protažení hamstringů).
  • Schopnost předvedení gymnastických prvků: stoj na rukou – kotoul vpřed - přemet stranou na akrobacii, výmyk – toč vzad – podmet na hrazdě.

Bez výše uvedených znalostí může být studentovi odepřena možnost účastnit se výuky předmětů vyžadujících tyto předpoklady.

Zápis dalších předmětů (Didaktika lyžování, Didaktika netradičních her a florbal, Aktuální formy a metody sportů v přírodě) je omezen prerekvizitami na doložení splnění předmětů z bakalářského studia: Lyžování A, Florbal, Vodní turistika. Tyto předměty je možné absolvovat na FSpS i v průběhu NMgr. studia.

Oborové zkoušky
Doložení VŠ vzdělání

Uchazeči o navazující magisterské studium z jiných vysokých škol a fakult doručí do 11. 7. 2018 na studijní oddělení fakulty originál potvrzení studijního oddělení o absolvování bakalářského studia nebo úředně ověřenou kopii VŠ diplomu.

V případě absolvování studia v zahraničí (mimo Slovensko) je třeba doložit nostrifikaci vysokoškolského diplomu, viz. http://www.muni.cz/fsps/study/recognition/general

Absolventi MU nedokládají potvrzení o absolvování Bc. studia pokud přihlášku založí po přihlášení do Informačního systému MU (IS) a u přihlášky je uvedeno jejich UČO (univerzitní číslo). Jinak je na ně nahlíženo jako na uchazeče z jiné VŠ.

Poznámka: přijatí studenti (kteří absolvovali Bc. studium na MU) dokládají u zápisu do studia prostou kopii VŠ diplomu.

Uchazeči dvouoborového studiu Učitelství TV + ... (zkratka oboru TV45) dokládají absolvování bakalářského vzdělání v obou zvolených oborech.

Oborový test UTV/TV45

z okruhů:

 • Základy společenských věd
 • Teorie tělesné výchovy a sportu
 • Lékařsko-biologické vědy

Kombinace TV45 s oborem

 • Učitelství speciální pedagogiky pro SŠ nebo Učitelství hudební výchovy pro ZŠ a SŠ - uchazeč vykoná přijímací zkoušku na Pedagogické fakultě.
 • Učitelství AJ, NJ nebo RJ pro SŠ - uchazeč vykoná přijímací zkoušku na Filozofické fakultě.
 • ostatní uchazeči kombinace oborů (přihlášek podaných na FSpS MU) konají přijímací zkoušky pouze na FSpS, nekonají žádné další testy na jiných fakultách.

Podrobné informace uchazeč najde na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/nmgr-studium/popis-zkousek-mgr-975.html

Výsledek testu bude přepočítán na percentily.

Posudek/potvrzení tělovýchovného lékaře

Podmínkou pro vykonání přijímací zkoušky a studium na Fakultě sportovních studií MU je odevzdání posudku/potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané tělovýchovným lékařem na formuláři FSpS .

Potvrzení vystaví pouze tělovýchovný lékař, od lékařů jiné odbornosti nelze potvrzení akceptovat.

Zátěžový test musí být proveden nejdříve v červnu 2017, nejpozději 8. 6. 2018.

Potvrzení vloží uchazeč o navazující magisterské studium nejpozději do 8. 6. 2018 do všech svých e-přihlášek na obory FSpS.

Formulář posudku/potvrzení o zdravotní způsobilosti naleznou uchazeči na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/nmgr-studium/LP-974.html

Uchazeči, který posudek nevloží do e-přihlášky do požadovaného termínu, nebude umožněno konání přijímací zkoušky (písemné ani praktické) bez náhrady.

Upozornění: Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře.

Nepřehlédněte: Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned z podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny.

V případě přijetí ke studiu se uchazeč zavazuje po dobu studia udržovat platnost lékařského vyšetření a tuto platnost pravidelně obnovovat v intervalu 12 měsíců. Na požádání je student povinen toto platné potvrzení předložit.


Seznam pracovišť tělovýchovných lékařů v České republice naleznou uchazeči na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL).

ČSTL není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky. Interaktivní mapa je k dispozici na www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (zatrhněte žluté pole "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)", ostatní volby např. poradna pro sportovce nejsou dostačující).

Jaký je rozdíl mezi tělovýchovně lékařským pracovištěm a lékařskou poradnou pro sportovce?

Oba tyto pojmy jsou si v některých ohledech blízké, ale nelze je vzájemně zaměňovat. Legislativní rámec je pro tyto dva druhy pracovišť odlišný.

Pracoviště tělovýchovného lékařství je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona 372/2011 Sb. v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204), kde působí lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) z tělovýchovného lékařství (tělovýchovný lékař). Pracoviště může, ale nemusí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Část léčebně preventivní péče jako například preventivní sportovní prohlídky není hrazena ze zdravotního pojištění ani pracovištím, která smlouvu mají.

Lékařská poradna pro sportovce je pracoviště, kde působí lékař jiné odbornosti než tělovýchoné lékařství, který pečuje (preventivně a/nebo léčebně) o sportovce a absolvoval akreditovaný odborný kurz pořádaný Insitutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Základní kurz ve sportovní medicíně. Absolvent obdrží potvrzení a číslovaný certifikát "Lékařská poradna pro sportovce". Někteří další lékaři jsou veřejností považováni za sportovní lékaře, protože se pohybují ve sportovním prostředí, což je ovšem nad rámec výkladu pojmu sportovní lékař odbornou společností.

Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu může vydat pouze pracoviště tělovýchovného lékařství, lékařská poradna pro sportovce k tomu ze zákona nemá oprávnění ! (Zdroj: http://www.cstl.cz/o-mape-pracovist/)

Praktická přijímací zkouška z TV – plavání

Praktická zkouška z plavání je určena uchazečům o obor Učitelství TV pro ZŠ a SŠ.

Zkouška se uskuteční na bazéně Kraví hora, Brno.

Fakulta nemá náhradní termín praktické přijímací zkoušky!

100 m na styly (startovní skok nepovinný).

Uchazeč předvede tyto plavecké styly: motýlek, znak, prsa, kraul, vždy 25 m.

Odraz vždy z vody bez startovního skoku, kopání pod vodní hladinou max. cca 7 m (motýlek, znak, prsa, kraul dle plaveckých pravidel).

Start každého úseku po 40 vteřinách, pokud plavec nestihne doplavat úsek v tomto limitu, pokračuje plynule plaváním následujícího plaveckého způsobu.

Hodnotí se pouze plavecký styl. Techniky budou posuzovány hodnotitelem dle kritérií, která jsou specifikována u jednotlivých plaveckých způsobů.

Rychlost plavaného úseku není kritériem pro hodnocení.

Rozsah bodů je 0 – 5 bodů za každý plavecký způsob (5 bodů je maximum), celkem maximálně 20 bodů.

MOTÝLEK

 • Poloha těla při plavání, vlnivý pohyb trupu, poloha hlavy během plaveckého cyklu
 • Záběr pažemi - esovitá dráha, uchopení záběru, záběr, ukončení záběru, vytažení paží, přenos paží, zasunutí do vody
 • Práce nohou - 2 kopy na cyklus, úhel v kolenech, symetričnost kopu, vytočení chodidel, plynulost kopu, rytmičnost, rozsah kopů, efektivita
 • Dýchání – doba trvání nádechu, poloha hlavy při a po nádechu
 • Souhra – timing jednotlivých fází, timing dýchání a práce paží i nohou, poloha boků při "uchopení" záběru, poloha hlavy ve fázi zasunutí paží do vody, celková vyváženost
 • 0 BODŮ – PRSOVÝ KOP NOHAMA, ŠIKMÝ (NESOUMĚRNÝ) KOP NOHAMA

ZNAK

 • Poloha těla při plavání, poloha boků, vytáčení trupu za záběrem, poloha hlavy
 • Záběr pažemi - uchopení záběru, esovitá dráha, záběr, ukončení záběru, vytažení paží, přenos paží, zasunutí do vody
 • Práce nohou – 6 úderů na cyklus, efektivita kopů, polohy nohou vzhledem k hladině, úhel v kolenou, vytočení chodidel, plynulost kopu, rytmičnost, rozsah kopů, efektivita
 • Dýchání – poloha hlavy při nádechu
 • Souhra – timing jednotlivých fází práce paží i nohou, poloha boků při "uchopení" záběru, celková vyváženost
 • 0 BODŮ – PRSOVÝ KOP NOHAMA, ŠIKMÝ (NESOUMĚRNÝ) KOP NOHAMA

PRSA – vytrvalostní technika

 • Poloha těla při plavání, pohyb trupu po vlnivé křivce, poloha boků při nádechu a ve splývavé fázi, vytažení trupu ve splývavé fázi
 • Záběr pažemi - uchopení záběru, záběr, ukončení záběru, přenos paží, šířka záběru, délka záběru, zrychlený pohyb paží, vytažení paží ve splývavé fázi
 • Práce nohou - úhel v kyčlích, kolenou a hlezenních kloubech, symetričnost kopu, vytočení chodidel, nasazení a plynulost kopu, rytmičnost, křivka dráhy chodidel, efektivita kopů, poloha nohou ve splývavé fázi
 • Dýchání – doba trvání nádechu, poloha hlavy při a po nádechu
 • Souhra – timing jednotlivých fází, timing dýchání a práce paží i nohou, poloha boků při "uchopení" záběru, přiměřená doba splývavé fáze, celková vyváženost
 • 0 BODŮ – ŠIKMÝ (NESOUMĚRNÝ) KOP NOHAMA, MOTÝLKOVÉ KOPY NOHAMA, NESYMETRICKÉ ZÁBĚRY PAŽEMI

KRAUL – vytrvalostní technika

 • Poloha těla při plavání, poloha boků, vytáčení trupu za záběrem, poloha hlavy při plavání
 • Záběr pažemi - uchopení záběru, esovitá dráha, záběr, úhel v lokti, ukončení záběru, vytažení paží, přenos paží, zasunutí do vody
 • Práce nohou – 6 úderů na cyklus, efektivita kopů, polohy nohou vzhledem k hladině, úhel v kolenou, vytočení chodidel, plynulost kopů, rytmičnost, rozsah kopů, efektivita
 • Dýchání – poloha hlavy při nádechu
 • Souhra – timing jednotlivých fází práce paží i nohou, poloha boků při "uchopení" záběru, poloha paží při nádechu, celková vyváženost
 • 0 BODŮ – HLAVA NAD VODOU – ABSENCE DÝCHÁNÍ DO VODY

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info