Biofyzika

Popis oboru

Cílem oboru je profilovat studenty pro profesi samostatného tvůrčího pracovníka - biofyzika. Kromě upevnění a rozšíření teoretického a experimentálního fyzikálního zázemí včetně přiměřené znalosti matematických metod poskytuje obor vzdělání v oblasti fyzikální problematiky vlastností a projevů živých systémů. Díky pevnému fyzikálnímu základu spolu se znalostí klíčových chemických, biochemických a biologických disciplín je biofyzikální nadstavba na kvalitativně vysoké úrovni. Obor lze studovat ve dvou směrech. Absolvent směru Molekulární biofyzika má prohloubené vzdělání v této oblasti (s důrazem na metody studia struktury biopolymerů a jejich interakcí s fyzikálními a chemickými faktory), genetiky (biofyzikální problémy mutageneze a genomiky) a membranologie (s důrazem na pochopení vztahu mezi strukturou, vlastnostmi a funkcí membrán). Absolvent směru Aplikovaná biofyzika má teoretické znalosti v oblasti biologie člověka (morfologických oborů a fyziologie), aby se mohl uplatnit i při obsluze moderní lékařské techniky a rozuměl rizikům spojeným s její aplikací.

Úspěšný absolvent je schopen

  • pracovat v biofyzikálních laboratořích a jiných pracovištích s obecně biofyzikální nebo biomedicínskou orientací;
  • dále rozvíjet svoje teoretické znalosti a dovednosti zejména v oblasti používání exaktních měřicích metod;
  • aktivně využívat sofistikované metody statistické analýzy biofyzikálních dat;
  • pokračovat v případě zájmu v doktorském studijním programu;
  • působit v praxi jako expert při obsluze biomedicínských zařízení pro výzkum, diagnostiku i terapii.

Uplatnění absolventů

Studium připravuje zejména k navazujícímu doktorskému studiu, a to buď na univerzitě nebo na ústavech Akademie věd České republiky, které absolventa kvalifikuje jako budoucího vědeckého pracovníka. Absolvent směru Aplikovaná biofyzika najde uplatnění také ve zdravotnických zařízeních jako vysoce kvalifikovaná obsluha moderních diagnostických i terapeutických zařízení.

Absolvent se dobře uplatní v základním i aplikovaném výzkumu na vysokých školách, v laboratorních provozech a firmách, metrologických institucích, institucích využívajících informatiky, apod. Je schopen samostatné tvůrčí vědecké práce a řešení komplexnějších problémů, zpočátku alespoň v biofyzikálním oboru, na který se zaměřil.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Biofyzika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Studijní katalog: http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Studijni-katalogy