Materiálová chemie

Popis oboru

Cílem dvouletého magisterského studijního oboru Materiálová chemie je rozvinout znalosti studentů předchozího bakalářského studia zejména chemie, fyziky a inženýrských oborů tak, aby ukončili studium jako vysokoškolsky kvalifikovaní odborníci v oblasti materiálových věd. Studium je zaměřeno na aktivní zvládnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností, na jejichž základě bude absolvent schopen samostatně provádět experimentální i teoretickou činnost. Obor je zaměřen na prohloubení základních znalostí chemie, fyziky a materiálového inženýrství do oblasti technologie materiálů, přípravy nových materiálů, provádění charakterizace a fyzikálních zkoušek materiálů a aplikaci teoretických fyzikálně chemických a kvantově chemických metod pro materiálový design.

Studenti se mohou v průběhu dvou let v rámci vhodného výběru povinně volitelných předmětů profilovat a zaměřit se speciálně, např. na syntézu, přípravu a výrobu materiálů na bázi kovů, anorganických a organických materiálů včetně materiálů nanostrukturovaných.

Cílem je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické a praktické problémy, odborníky disponující schopností analytického myšlení, opírající se o zvládnutí moderních metod výzkumu a získávání pokročilých znalostí o materiálech. Tato příprava vytváří nejen teoretický a praktický základ pro další uplatnění absolventů v praxi, ale vybavuje absolventy též znalostmi pro následné studium v navazujících doktorských programech. Studenti mají možnost se zapojit do výzkumných programů v rámci řešení grantových projektů, které jsou orientovány do oblasti výzkumu nových materiálů včetně těch nanostrukturovaných se specifickými užitnými vlastnostmi (katalyzátory, termoelektrické materiály, senzory apod.), do oblasti kvantově chemických výpočtů tuhé fáze a do oblasti studia struktury materiálů. Pro tyto účely je k dispozici moderní přístrojové vybavení pro experiment i výpočetní technika pro teoretické studium materiálů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • orientovat se v konstrukčních materiálech a materiálech pro speciální technologie;
  • podílet se na vývoji, přípravě a výrobě materiálů konvenčních, pokročilých a nových;
  • provádět chemickou charakterizaci předložených materiálů moderními chemickými a fyzikálními technikami;
  • orientovat se v běžné přístrojové technice celého chemického oboru, provádět výpočetní modelování vlastností materiálů;
  • prokazovat široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám, odpovídající soudobému stavu poznání v oboru materiálové chemie;
  • pracovat na mezinárodní úrovni se zdroji informací v oboru, orientovat se v literatuře a vyhledávat v ní požadovaná data.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto studijního oboru naleznou uplatnění v široké oblasti profesí, které vyžadují odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni orientované na vývoj, přípravu, zpracování a charakterizaci jak klasických materiálů kovových, keramických, skel, polymerních, polovodičových, tak všech nových progresivních materiálů, jako těch hybridních, kompozitů, biomateriálů a nanomateriálů. Stejně jsou připraveni uplatnit se v komerčních a průmyslových institucích ve výzkumu, vývoji, výrobě a kontrole. Vzhledem k širokému pojetí odbornosti jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném příbuzném oboru technických nebo přírodních věd.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Materiálová chemie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Webové stránky oboru materiálová chemie při Ústavu chemie:

http://matchem.sci.muni.cz/

Akreditační materiály (29.2.2012 -31.8.2018): http://www.sci.muni.cz/NW/STUD/akreditace/chemie/Akreditace%20Mgr%20Chemie%20-%20obor%20Materialova%20chemie.pdf

Doporučený studijní plán:

http://www.sci.muni.cz/NW/STUD/akreditace/chemie/dodatky/dodatek%20Materialova%20chemie.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info