Biomolekulární chemie

Popis oboru

Obor Biomolekulární chemie zahrnuje znalosti o stavbě biologicky významných molekul a o vztahu mezi jejich strukturou a funkcí. Součástí oboru je metodika získávání a aplikace poznatků o struktuře a funkci biomolekul.

Cílem oboru je připravit odborníky s vysokou úrovní znalostí z oblasti obecné biochemie, enzymologie, strukturní biologie, molekulární genetiky, proteinového inženýrství a bioinformatiky se zdůrazněním znalostí o struktuře, dynamice a funkci biologicky významných molekul a molekulárních komplexů.

Základ tvoří vědomosti z matematiky, fyziky, chemických a biologických disciplin: obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie, strukturní chemie, biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie, výpočetní techniky, počítačového zpracování dat a informatiky. Studenti se naučí pracovat s literaturou a výsledky presentovat písemnou i mluvenou formou a to i v jazyce anglickém. Cílem přípravy je vytvořit teoretický základ pro postgraduální studium, jakož i vybavit studenty praktickými dovednostmi z výše uvedených oblastí pro uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu. Na tomto základě jsou rozvíjeny další předměty studijního oboru zaměřené na obecnou biochemii a enzymologii tak, aby absolventi mohli pracovat v široké oblasti profesí, kde je vyžadováno biochemické vzdělání. Zcela zásadní a významnou složku studia tvoří nově se rozvíjející disciplíny jako jsou strukturní biologie, proteinové inženýrství a bioinformatika.

Výuka je zaměřena na získání vědomostí o stavbě proteinů, nukleových kyselin a cukrů, popisu jejich základních strukturních charakteristik a poznatků o primární, sekundární a terciární struktuře těchto biomolekul. Nedílnou součást tvoří i teoretické a praktické vědomosti z krystalografie biopolymerů, NMR studií jejích struktury a dynamických vlastností a poznatky z molekulového modelování, molekulové dynamiky a počítačové chemie a biochemie.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit problém v oblasti obecné biochemie, enzymologie, strukturní biologie, molekulární genetiky, proteinového inženýrství a bioinformatiky;
  • používat některé z pokročilých výzkumných metod - molekulové modelování, molekulová dynamika, počítačová chemie a biochemie, krystalografie biopolymerů, NMR studie;
  • dle dostupných zdrojů vymezit zadání a koordinovat odborné činnosti v oblasti obecné biochemie, enzymologie, strukturní biologie, molekulární genetiky, proteinového inženýrství a bioinformatiky;
  • rozumět a využívat informace dostupné v odborné literatuře a elektronických databázích, které se týkají struktury a funkcí biologicky důležitých molekul - proteinů, RNA a DNA;
  • srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti odborné názory;
  • jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce (angličtina).

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v biochemickém, farmaceutickém, veterinárním a zdravotnickém výzkumu, a to jak s orientací na základní, tak i aplikovaný výzkum, a v biotechnologických výrobách s výše uvedeným zaměřením. Absolventi oboru jsou vybaveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru.

Návazné postgraduální studium ve stejném oboru jim dává možnost perspektivního uplatnění nejen na tuzemském, ale i zahraničním pracovním trhu.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Biomolekulární chemie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška. http://orion.chemi.muni.cz/pozadavky/szz_bak.htm

Kritéria hodnocení

Výsledky přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Detailní informace ke studiu na MU i detailní informace k tomuto oboru jsou k dispozici zde http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/

Přístup ke studijním katalogům tohoto oboru naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty - http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Studijni-katalogy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info