Fyzická geografie

Popis oboru

Studijní obor Fyzická geografie poskytuje teoretické a praktické poznatky týkající se přírodních složek a celků krajinné sféry a umožňuje poznání vztahů, souvislostí a procesů, ovlivňujících její stav a vývoj v prostoru a čase. Cílem studia je, aby si studenti v návaznosti na bakalářský stupeň rozšířili znalosti o základních složkách přírodního prostředí a o aplikované krajinné ekologii. Měli by získat schopnost jejich analýz i syntéz a hodnocení jejich vzájemných souvislostí.

Úspěšný absolvent je schopen

  • pracovat s mapou, s odbornou literaturou;
  • ovládat pracovní komunikaci s lidmi, ovládat aktivně odbornou terminologii v cizím jazyce;
  • ovládat práci v terénu a pořizování dokumentace;
  • aplikovat účelně statistické metody, výpočetní techniku a informační technologie pro analýzu geografické reality, analyzovat a syntetizovat jednotlivé složky přírodního prostředí;
  • formulovat základní problémy interakce systému přírodní prostředí – lidská společnost v daném území, hodnotit kriticky poznatky týkající se jevů, procesů a interakcí v krajinné sféře;
  • řešit samostatně dílčí problémy, propojovat svoji činnost se specialisty jiných oborů, kteří se zabývají problémy životního prostředí a krajiny;
  • řídit pracovní týmy, komunikovat s negeografickou veřejností;
  • adaptovat se ve své práci na měnící se potřeby společnosti a praxe.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů se předpokládá především v institucích v projektových a konzultačních organizacích, úřadech veřejné správy na úrovni místní, regionální i centrální, ve výzkumných ústavech - zaměřených jak na základní výzkum (výzkumné ústavy AV ČR), tak na aplikovaný výzkum v geografii a navazujících vědních oborech (resort MŽP), a rovněž v resortu zemědělství, orgánech a institucích obou těchto resortů, dále ve vysokém školství, neziskových organizacích zaměřených na ochranu přírody a krajiny. Předpokládá se i možnost návaznosti na stejnojmenný doktorský studijní program.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Fyzická geografie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška obsahuje odborný test ze Základů geografie a kartografie na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.

Doporučená literatura

viz webová stránka: http://www.geogr.muni.cz/ - požadavky k bakalářské zkoušce.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek odborného testu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Další detailní informace týkající se studia tohoto oboru lze získat ze Studijního katalogu Geografie pro daný školní rok nebo na webových stránkách Geografického ústavu: http://geogr.muni.cz/magisterske-studium#fyzicka-geografie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info