Geografická kartografie a geoinformatika

Popis oboru

Studiem tohoto oboru si studenti prohlubují získané znalosti v oblasti digitální kartografie a geografických informačních systémů (GIS). Nově získávají znalosti a dovednosti ve využití nejnovějších informačních a komunikačních technologií a metod digitální fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země a geopozičních systémů a schopnosti interpretace a pokročilé vizualizace geografických (prostorových) informací. Zvláštní zřetel je kladen na oblast Big Data (velkých dat) a procesu jejich transformace na Smart Data (chytrá data) a na ně navazující alternativní vizualizace.

Kromě obsahových a technologických aspektů je pozornost věnována i legislativním a bezpečnostním aspektům prostorových dat. V návaznosti na základní dokumenty ČR a EU v oblasti informační politiky (např. INSPIRE) a vytváření informační společnosti se studenti věnují i uplatňování geografických informací, včetně informací od dobrovolníků (Volunteer Geographic Information – VGI) v rámci portálů veřejné správy a samosprávy, jakož i portálů soukromých, resp. studijních, jež jsou součástí realizace Geoinfostrategie ČR.

Úspěšný absolvent je schopen

 • samostatné analytické práce v oblastech zpracování geografických dat pro účely jejich kartografické vizualizace jak v elektronické, tak i v analogové formě, se schopností svou práci automatizovat;
 • samostatně řešit složitější geografické a kartografické problémy v praxi;
 • práce s geografickými informačními systémy při řešení konkrétních problémů aplikačního rázu;
 • vytvářet a používat digitální a analogové topografické a tematické mapy;
 • kreativně využívat GIS, DPZ, GNSS a další ICT techniky, znalosti o SDI (INSPIRE, COPERNICUS, GEOSS), k tvorbě politik geoinformačních a lokalizačních strategií v ČR, EU a zámořských zemí;
 • připravovat a komunikovat výzkumné projekty s odborníky i veřejností v domácím a dalších cizích jazycích;
 • realizovat a řídit práci v terénu, účinně uplatňovat statistické metody, analyzovat a syntetizovat jednotlivé složky přírodního prostředí;
 • formulovat základní problémy v systému přírodního prostředí - lidské společnosti ve vybraných regionech;
 • kriticky zhodnotit znalosti týkající se jevů, procesů a souvislostí v krajině;
 • řešit specifické problémy a integrovat názory vlastní s odborníky z příbuzných oborů zabývajících se životním prostředím a krajinou;
 • řídit práci (výzkumných) týmů, organizovat komunikaci s negeografickou komunitou;
 • reagovat na měnící se potřeby společnosti a praxe, např. v oblasti včasného varování a zvládání katastrof.

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky geografie s konkrétními praktickými postupy.

Absolventi najdou uplatnění především na všech pracovištích, kde se využívá kartografické vizualizace. Měli by být součástí resp. vedoucími týmů pracujících v oblasti GI science. Práce s GIS, GNSS a prostředky DPZ jsou další možností uplatnění absolventů, vzhledem k plnohodnotnému rozsahu znalostí získaných v průběhu studia.

Uplatnění v oblasti základního i aplikovaného výzkumu může být celostátního i resortního charakteru, jde o řešení výzkumných otázek na vysokých školách, v projekčních a plánovacích institutech a firmách, orgánech státní správy, apod. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí vědecké práce a řešení komplexních problémů.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Geografická kartografie a geoinformatika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška obsahuje odborný test z Tematické kartografie a základů kartografie na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.

Doporučená literatura

viz webová stránka: http://www.geogr.muni.cz/

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek odborného testu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://geogr.muni.cz/studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info