Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

Popis oboru

Cílem studia učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy je připravit kvalifikovaného a kompetentního učitele francouzského jazyka a literatury, který je komplexně vzdělaný pro výuku na středních školách, kde je francouzština vyučována jako cizí jazyk.

Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

Úspěšný absolvent je schopen

  • důstojného písemného i ústního projevu ve francouzštině na úrovni C2 Evropského referenčního rámce;
  • uplatnit společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Francii a frankofonních zemích;
  • plánovat, připravovat, realizovat a hodnotit výuku francouzského jazyka na střední škole včetně vedení a hodnocení pedagogických praxí studentů na daném typu školy.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jak na středních školách různého typu a zaměření, tak na speciálních jazykových školách, kde se francouzština vyučuje jako cizí jazyk.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

Přijímací zkouška

Charakteristika oboru: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen).

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. Součástí přijímací zkoušky na obory studijního programu Učitelství pro střední školy je test z pedagogicko-psychologického základu. Uchazeč dodá ÚRJL ve 14denním předstihu před datem konání přijímací zkoušky svou diplomovou, nebo oborovou práci, popřípadě koncept této práce (nebyla-li tato ještě obhájena), nad nimiž bude vedena diskuse ve francouzském jazyce (předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle ERR, tj. Evropského referenčního rámce). Adresa Ústavu románských jazyků a literatur: ÚRJL, Gorkého 7, 602 00 Brno.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru Francouzský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B.

Kritéria hodnocení

  • Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Ústav románských jazyků a literatur spolupracuje se zahraničními školiteli a vynikajícím studentům se skýtá možnost získání dvojího diplomu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info