Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy

Popis oboru

Cílem studia učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy je připravit kvalifikovaného a kompetentního učitele italského jazyka a literatury, který je komplexně vzdělaný pro výuku na středních školách, kde je italština vyučována jako cizí jazyk. Absolvent je vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi nabytými studiem teoretických a aplikačních disciplín i praktickými jazykovými znalostmi a dovednostmi, literárním a kulturním rozhledem. Vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní C2.

Úspěšný absolvent je schopen

  • důstojného písemného i ústního projevu v italštině na úrovni C2 dle Evropského referenčního rámce;
  • uplatnit společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Itálii;
  • plánovat, připravovat, realizovat a hodnotit výuku italského jazyka na střední škole.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jak na středních školách různého typu a zaměření, tak na speciálních jazykových školách, kde se italština vyučuje jako cizí jazyk.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Charakteristika oboru: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen).

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. Součástí přijímací zkoušky na obory studijního programu Učitelství pro střední školy bude nově i test z pedagogicko-psychologického základu. Uchazeč dodá ÚRJL ve 14denním předstihu před datem konání přijímací zkoušky svou diplomovou, nebo oborovou práci, popřípadě koncept této práce (nebyla-li tato ještě obhájena), nad nimiž bude vedena diskuse ve italském jazyce (předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle ERR, tj. Evropského referenčního rámce). Adresa Ústavu románských jazyků a literatur: ÚRJL, Gorkého 7, 602 00 Brno.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru Italský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B.

Kritéria hodnocení

  • Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info