Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Posláním navazujícího magisterského studia oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy je příprava plně kvalifikovaného učitele všeobecně vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura (v kombinaci dvou aprobačních předmětů), který se uplatní především na 2. stupni základní školy. Cílem studia je rozvoj odborných znalostí a dovedností ze stěžejních disciplín současné češtiny, literární historie a literární vědy, které studenti nabyli během bakalářského studia, a jejich rozšíření o disciplíny speciální (onomastika, dialektologie, literární kritika a textologie atd.) Nedílnou součástí studia je rovněž rozvoj znalostí a dovedností v oborové didaktice českého jazyka a literární výchovy prostřednictvím předmětů základních i speciálních (alternativní metody výuky českého jazyka atd.). Struktura oboru dává tedy studentům možnost spojit získané jazykovědné a literárněvědné znalosti a dovednosti s dovednostmi didaktickými, uplatnit je spolu s poznatky pedagogickými, psychologickými a dalšími při práci s jazykovým materiálem, při interpretaci uměleckých i naučných textů, při rozvoji mluvené i psané komunikace, ale především ve výuce českého jazyka. Během studia jsou rozvíjeny dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol a dovednosti sebereflexe v roli učitele.

Úspěšný absolvent je schopen

  • využít znalost normy a kodifikace spisovné češtiny a její stylové diferenciace při tvorbě textů mluvených a psaných, při provádění jazykové korektury a při stylizační úpravě textu;
  • aplikovat získané znalosti teoretické a dovednosti ve výuce českého jazyka a literatury na základní škole ve spojení s didaktickými dovednostmi při rozvoji klíčových kompetencí, které vymezuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání;
  • rozvíjet u žáků základní školy schopnost rozboru textu jazykového, stylistického a schopnost interpretovat literární text; vést žáky k tvořivé práci s uměleckým textem;
  • kultivovaně komunikovat, vytvářet a rozvíjet komunikační kompetence žáků, tj. naučit je formulovat myšlenky a názory v logickém sledu, jasně, zřetelně, jazykově správně a stylisticky vytříbeně, pěstovat u žáků vztah k mateřskému jazyku;
  • kultivovaně předčítat a přednášet umělecký text a vést k těmto literárním aktivitám žáky;
  • rozvíjet u žáků čtenářství a motivovat je k přečtení hodnotných literárních děl, prostřednictvím literatury posilovat vztah ke kulturním hodnotám;
  • sledovat novou odbornou literaturu oboru, samostatně vyhledávat informace a prakticky se orientovat v nových informačních zdrojích a kriticky je ve škole využívat;
  • neustále rozšiřovat svou kvalifikaci dalším studiem v kurzech celoživotního vzdělávání, účastí na odborných přednáškách a seminářích apod.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován pro profese:

- učitel českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií;

- instruktor nebo lektor ve vzdělávacích střediscích;

- instruktor nebo lektor ve střediscích volného času;

- pracovník v kulturních institucích vyžadujících vzdělání v českém jazyce a literatuře (jazykový poradce v rozhlase a televizi, v divadle, odborný pracovník v literárních archivech, muzeích);

- redaktor nebo jazykový korektor.

Existuje možnost rozšíření kvalifikace na jiné profese v rámci oboru (práce v odborných vědeckých institucích, práce v knihovnách apod.).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Učitelství dějepisu pro základní školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Učitelství chemie pro základní školy
Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro základní školy
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy
Učitelství zeměpisu pro základní školy

Přijímací zkouška

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU
Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení
1199

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (test)

Termín konání testu: 22. 5. 2017 - 5. 6. 2017. Přesný termín bude importován do e-přihlášky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info