Učitelství dějepisu pro základní školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Studium Učitelství dějepisu pro základní školy směřuje k přípravě učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího oboru Dějepis (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a společnost vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Studium poskytuje studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru Dějepis a jeho didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol, dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství. Cílem studia je připravit absolventy na výkon profese učitele dějepisu na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií; rozvíjet profesní dovednosti a získat poznatky z historie a jí příbuzných vědních disciplín, které absolventi využijí ve své učitelské praxi, případně v doktorském studiu; rozvinout základní postoje a hodnoty absolventů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní skupiny. Studium oboru je koncipováno tak, aby studentům poskytlo komplexní pohled na historické souvislosti, vývoj světového a českého dějepisectví, didaktiku dějepisu a specifická odvětví historické vědy jako jsou archivnictví, historická geografie, regionální historie, dějiny kultury či dějiny vědy a techniky. Kromě toho mají studenti široký výběr povinně volitelných předmětů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • výkonu profese učitele dějepisu na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií;
  • je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele dějepisu na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z oboru historie. Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho didaktickými znalostmi a dovednostmi.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství dějepisu pro základní školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Učitelství německého jazyka pro základní školy
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Učitelství zeměpisu pro základní školy

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info