Učitelství dějepisu pro základní školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Studium Učitelství dějepisu pro základní školy směřuje k přípravě učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího oboru Dějepis (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a společnost vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Studium poskytuje studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru Dějepis a jeho didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol, dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství. Cílem studia je připravit absolventy na výkon profese učitele dějepisu na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií; rozvíjet profesní dovednosti a získat poznatky z historie a jí příbuzných vědních disciplín, které absolventi využijí ve své učitelské praxi, případně v doktorském studiu; rozvinout základní postoje a hodnoty absolventů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní skupiny. Studium oboru je koncipováno tak, aby studentům poskytlo komplexní pohled na historické souvislosti, vývoj světového a českého dějepisectví, didaktiku dějepisu a specifická odvětví historické vědy jako jsou archivnictví, historická geografie, regionální historie, dějiny kultury či dějiny vědy a techniky. Kromě toho mají studenti široký výběr povinně volitelných předmětů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • výkonu profese učitele dějepisu na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií;
  • je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele dějepisu na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z oboru historie. Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho didaktickými znalostmi a dovednostmi.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení
1256

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Vyberte si kombinaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info