Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Základním cílem navazujícího magisterského studijního programu je příprava učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího předmětu – Občanská výchova (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a společnost vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Studium proto poskytuje studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru občanské výchovy a jeho didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol, dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství. Cílem studia je připravit absolventy na výkon profese učitele občanské výchovy na základních školách, rozvíjet profesní dovednosti a získat poznatky ze společenskovědních disciplín, které absolventi využijí ve své učitelské praxi. Neméně důležitým cílem je vybavit absolventy znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jejich občanské zapojení v životě demokratické společnosti. Absolvent získává komplexní vysokoškolské vzdělání v oblasti Učitelství občanské výchovy pro ZŠ. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech ze souboru společenskovědních disciplín. Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna získanými didaktickými znalostmi obsahu spojeného s výukou občanské výchovy na základních školách a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi a dovednostmi (znalostmi širších základů vzdělávání a výchovy, znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů, znalostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

Úspěšný absolvent je schopen

  • vytvořit obecný obraz společnosti a porozumět lidské roli ve společnosti (z historického a zejména současného pohledu) na základě získaných znalostí v oblasti společenských věd;
  • pochopit, interpretovat a kriticky posuzovat texty ze sociálních věd;
  • aplikovat získané znalosti a dovednosti do výuky občanské výchovy na základních školách;
  • plánovat vyučovací hodiny za použití kombinace různých metod a forem výuky;
  • začleňovat moderní přístupy (projektové vyučování, problémové učení);
  • aplikovat získané znalosti a dovednosti, jako odborný pracovník se specializovat i na spolupráci s orgány a institucemi Evropské unie v oblastech veřejné správy, neziskových organizací a soukromého sektoru;
  • využívat moderní informační technologie.

Uplatnění absolventů

Jako učitel občanské výchovy výchovy pro základní školy, instruktor v centrech volného času, odborný pracovník ve státní správě, nevládních organizacích a v soukromém sektoru se specializací na spolupráci s orgány Evropské unie.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství občanské výchovy pro základní školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Učitelství dějepisu pro základní školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro základní školy
Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy
Učitelství zeměpisu pro základní školy

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://katedry.ped.muni.cz/obcanska-vychova

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info