Učitelství matematiky pro základní školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Studium směřuje k přípravě učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího oboru Matematika (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Studium proto poskytuje studentům znalosti a dovednosti v oboru matematika a její didaktika, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol, dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství.

Cílem studia tedy je připravit absolventy na výkon profese učitele matematiky na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, dále rozvinout základní postoje a hodnoty absolventů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní matematické skupiny a společnosti.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Působit jako učitel matematiky na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.
  • Všímat si použití matematiky v jiných oborech, včetně prostředí školy, a schopnost poukázat na souvislost matematiky s jinými předměty.
  • Rozvíjet profesní dovednosti a získávat poznatky z matematických disciplín a příbuzných vědních disciplín, které využije ve své učitelské praxi.
  • Pracovat v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností nebo mentoringem.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele matematiky na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z oboru matematiky. Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho didaktickými znalostmi obsahu výuky matematiky na základních školách a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi a dovednostmi (znalostmi širších základů vzdělávání a výchovy, znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů, znalostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství matematiky pro základní školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Učitelství chemie pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro základní školy
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství přírodopisu pro základní školy
Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy
Učitelství zeměpisu pro základní školy

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.ped.muni.cz

http://katedry.ped.muni.cz/matematika

http://www.is.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info