Učitelství zeměpisu pro základní školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Cílem studia je poskytnout studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru geografie, transformované do učebního předmětu prostřednictvím oborové didaktiky, za podpory pedagogických

a psychologických disciplín a s oporou o aktuální výzkumné poznatky. Studium dále formuje a rozvíjí dovednosti týkající se reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol. Podporuje dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství. Tímto směřuje k přípravě učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího oboru zeměpis (zpravidla v kombinaci dvou oborů) jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do vzdělávací oblasti Člověk a společnost vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Znát geografii jako vědní obor, mít přehled o zeměpisném kurikulu a pomáhat tak žákům pochopit podstatu zeměpisu jako hraniční disciplíny mezi přírodními a humanitními vědami.
  • Pracovat s metodami geografického výzkumu zejména v oblasti sběru dat a práce v terénu a umět je používat i ve výuce zeměpisu jako silných výukových strategií.
  • Podporovat rozvoj geografického myšlení u žáků na základě vzájemné komunikace a vhodně zvolených forem a metod výuky.
  • Pracovat s metodami pedagogického výzkumu v oblasti hodnocení kvality výuky a sebereflexe jako nástroje pro osobnostní rozvoj.
  • Porozumět věkovým zvláštnostem žáků a studentů, které učí a vytvořit bezpečné, podpůrné a intelektuálně náročné prostředí pro vzdělávání.
  • Plánovat, hodnotit, vytvářet zprávy a závěry, reagovat na změny ve vzdělávací soustavě a v souladu s touto činností se snažit o postupný profesní růst a rozvoj.
  • Komunikovat s žáky i s ostatními účastníky edukačního procesu, tj. s rodiči, s kolegy, s pracovníky poradenských zařízení a dalšími odborníky a partnery školy. Spolupracovat s nimi při hledání vhodných cest a strategií k rozvoji dítěte i školy.

Uplatnění absolventů

V magisterském stupni jsou studenti připravováni v rámci studijního programu Učitelství pro základní školy, příp. Učitelství pro střední školy obvykle v kombinaci dvou oborů (např. Učitelství zeměpisu pro základní školy a Učitelství matematiky pro základní školy). Studiem magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako učitel. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech ze svých aprobačních oborů (znalosti obsahu).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství zeměpisu pro základní školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Učitelství dějepisu pro základní školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství chemie pro základní školy
Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro základní školy
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství přírodopisu pro základní školy
Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://katedry.ped.muni.cz/geografie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info