Učitelství zeměpisu pro základní školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Cílem studia je poskytnout studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru geografie, transformované do učebního předmětu prostřednictvím oborové didaktiky, za podpory pedagogických

a psychologických disciplín a s oporou o aktuální výzkumné poznatky. Studium dále formuje a rozvíjí dovednosti týkající se reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol. Podporuje dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství. Tímto směřuje k přípravě učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího oboru zeměpis (zpravidla v kombinaci dvou oborů) jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do vzdělávací oblasti Člověk a společnost vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Znát geografii jako vědní obor, mít přehled o zeměpisném kurikulu a pomáhat tak žákům pochopit podstatu zeměpisu jako hraniční disciplíny mezi přírodními a humanitními vědami.
  • Pracovat s metodami geografického výzkumu zejména v oblasti sběru dat a práce v terénu a umět je používat i ve výuce zeměpisu jako silných výukových strategií.
  • Podporovat rozvoj geografického myšlení u žáků na základě vzájemné komunikace a vhodně zvolených forem a metod výuky.
  • Pracovat s metodami pedagogického výzkumu v oblasti hodnocení kvality výuky a sebereflexe jako nástroje pro osobnostní rozvoj.
  • Porozumět věkovým zvláštnostem žáků a studentů, které učí a vytvořit bezpečné, podpůrné a intelektuálně náročné prostředí pro vzdělávání.
  • Plánovat, hodnotit, vytvářet zprávy a závěry, reagovat na změny ve vzdělávací soustavě a v souladu s touto činností se snažit o postupný profesní růst a rozvoj.
  • Komunikovat s žáky i s ostatními účastníky edukačního procesu, tj. s rodiči, s kolegy, s pracovníky poradenských zařízení a dalšími odborníky a partnery školy. Spolupracovat s nimi při hledání vhodných cest a strategií k rozvoji dítěte i školy.

Uplatnění absolventů

V magisterském stupni jsou studenti připravováni v rámci studijního programu Učitelství pro základní školy, příp. Učitelství pro střední školy obvykle v kombinaci dvou oborů (např. Učitelství zeměpisu pro základní školy a Učitelství matematiky pro základní školy). Studiem magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako učitel. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech ze svých aprobačních oborů (znalosti obsahu).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení
1256

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://katedry.ped.muni.cz/geografie

Vyberte si kombinaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info