Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Cílem studijního oboru Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy je připravit učitele pro základní školy v kombinaci dvou aprobačních předmětů. Obsahem studia je kurz oborové didaktiky s rozšiřujícími doplňujícími disciplínami oboru. Studijní obor Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika. Obor je vnitřně členěn do šesti povinně volitelných specializací se zohledněním druhu postižení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a z jedné volitelné specializace týkající se specifických poruch učení. Z povinně volitelných specializací se jedná o mentální postižení, tělesné postižení a souběžné postižení více vadami, o narušenou komunikační schopnost ve spojení s mentálním postižením, o zrakové postižení, sluchové postižení a poruchy chování. Rovnocennou součástí studia jsou pedagogicko-psychologické předměty, které dávají teoretický základ oborové didaktice s propojením s učitelskou profesní praxí na základních školách. Obor se studuje v prezenční a kombinované formě a má přímou návaznost na bakalářské studium Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání v programu specializace v pedagogice.

Úspěšný absolvent je schopen

  • využívat široké odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky,
  • využívat základní komunikační vědomosti a dovednosti
  • využívat znalosti a dovednosti z oboru, komunikační a edukační znalosti a dovednosti
  • aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově žáků se SVP do výuky (individuální přístup i práce se skupinou),
  • ovládar práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni speciálního pedagoga (speciálně pedagogická diagnostika, IVP, intervence, práce s jednotlivcem i se skupinou)
  • metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka se SVP, argumentovat ve prospěch zvoleného postupu

Uplatnění absolventů

Absolvent získá kompetence k výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., který je novelou zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, znalosti a dovednosti z oboru speciální pedagogika, komunikační a edukační znalosti a dovednosti, adaptabilita a schopnost rekvalifikace pro profese v oboru – speciální pedagogika, v edukačních činnostech, ve státní správě i managementu. Uplatnění absolventa je směrováno na profesi učitele – speciálního pedagoga žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách. Díky obecnosti a kombinaci šíři oborů má předpoklady pro práci v řadě profesí, např. ve státní správě, firemním managementu, apod.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro základní školy
Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info