Pedagogika

Popis oboru

Absolvent studijního oboru Pedagogika prokazuje široké znalosti vědního oboru, zná jeho principy a strukturu i vztahy k příbuzným oborům. Je vybaven teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro odbornou práci v oblasti (institucích) formálního i neformálního vzdělávání, a to i v mezinárodním prostředí. Rovněž disponuje znalostmi a dovednostmi v plánování, realizaci i vyhodnocení pedagogického výzkumu. Připraven je také ke koncepční, organizační či projektové činnosti ve školství i mimoškolním vzdělávání a díky vysoké míře profesní adaptability také k práci na řadě pozic ve státní správě. Studium přitom klade důraz na rozvoj těch kompetencí, které umožní absolventům nejen pracovat v odborných týmech, ale rovněž takové týmy řídit.

Široce uplatnitelné dovednosti práce s odborným textem a rozvinuté komunikační kompetence (včetně kompetencí v oblasti zkušenostně-reflektivního učení a soft skills) může absolvent využít v celé řadě zaměstnání i v celoživotním učení. Jedná se zejména o schopnost vyspělého písemného (tvorba odborných, populárně naučných a publicistických textů, včetně projektových žádostí) a mluveného (prezentační dovednosti) projevu.

Úspěšný absolvent je schopen

 • popsat hlavní pedagogické koncepce a směry ve vývoji a zhodnotit současné tendence
 • interpretovat procesy řízení a správy školských institucí a vzdělávacího systému
 • orientovat se v procesech, principech a mechanismech vzdělávací politiky na národní a evropské úrovni
 • charakterizovat hlavní vývojové trendy evropského školství, včetně inovativních koncepcí vzdělávání
 • charakterizovat základní teorie vyučování a učení, teorie kurikula a teorie školy
 • zhodnotit cíle výuky na různých stupních (typech) školských institucí pro různé cílové skupiny
 • využívat principů projektového managementu při tvorbě i realizaci projektů ve vzdělávání
 • využívat širokou škálu vzdělávacích metod a technik pracujících se zkušeností a reflexí s vědomím jejich specifik, a bude je schopen tvořivě upravovat v závislosti na potřebách konkrétních cílových skupin
 • charakterizovat a zhodnotit teorie, koncepty a metody soudobého poznání v pedagogických (i příbuzných disciplínách) vztahujících se k procesu vyučování a učení
 • charakterizovat různé formy a kritéria vnější a vnitřní evaluace a sebeevaluace ve vzdělávacích institucích
 • orientovat se v metodologických postupech pedagogického výzkumu
 • analyzovat vzdělávací potřeby různých cílových skupin ve vzdělávání a ve školských institucích
 • navrhnout rozvojový projekt v oblasti vzdělávání
 • pracovat se širokou škálou reflektivních technik v závislosti na cílech výchovných a vzdělávacích programů a potřebách konkrétní skupiny klientů

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění v institucích formálního vzdělávání a k nim přidružených úřadů (např. odbory školství na magistrátech měst i na krajských úřadech), dále na různých pozicích odborníků na vzdělávání ve státní správě a samosprávě.

Dále se absolventi uplatňují ve vzdělávacích agenturách, konzultačních společnostech, neziskových organizacích i státních výchovných a vzdělávacích institucích, v nichž se realizují výchovné a vzdělávací aktivity přednostně využívající zkušenostně-reflektivní učení.

Rovněž absolventi nacházejí uplatnění jako výzkumní pracovníci v oblasti vzdělávání na různých výzkumných pracovištích.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Pedagogika

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného oboru (příbuzný obor bude posouzen na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí. Otázky vycházejí z témat bakalářských státních zkoušek oboru Pedagogika: http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/informace/okruhy-otazek/

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili bakalářskou zkoušku z oboru Pedagogika či Sociální pedagogika a poradenství na FF MU s prospěchem výborným (hodnocení A), velmi dobrým (B) či dobrým (C). Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav pedagogických věd: http://pedagogika.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Na následující stránce lze nalézt další informace: http://pedagogika.phil.muni.cz/.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info