Pedagogika

Popis oboru

Absolvent studijního oboru Pedagogika prokazuje široké znalosti vědního oboru, zná jeho principy a strukturu i vztahy k příbuzným oborům. Je vybaven teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro odbornou práci v oblasti (institucích) formálního i neformálního vzdělávání. Rovněž disponuje znalostmi a dovednostmi v plánování, realizaci i vyhodnocení pedagogického výzkumu. Připraven je také ke koncepční, organizační či projektové činnosti ve školství i mimoškolním vzdělávání a díky vysoké míře profesní adaptability také k práci na řadě pozic ve státní správě. Široce uplatnitelné dovednosti práce s odborným textem a rozvinuté komunikační kompetence (včetně kompetencí v oblasti zkušenostně-reflektivního učení) může absolvent využít v celé řadě zaměstnání i v celoživotním učení. Jedná se zejména o schopnost vyspělého písemného (tvorba odborných, populárně naučných a publicistických textů, včetně projektových žádostí) a mluveného (prezentační dovednosti) projevu.

Úspěšný absolvent je schopen

 • popsat hlavní pedagogické koncepce a směry ve vývoji a zhodnotit současné tendence
 • interpretovat procesy řízení a správy školských institucí a vzdělávacího systému
 • orientovat se v procesech, principech a mechanismech vzdělávací politiky na národní a evropské úrovni
 • charakterizovat hlavní vývojové trendy evropského školství, včetně inovativních koncepcí vzdělávání
 • charakterizovat základní teorie vyučování a učení, teorie kurikula a teorie školy
 • zhodnotit cíle výuky na různých stupních (typech) školských institucí pro různé cílové skupiny
 • využívat principů projektového managementu při tvorbě i realizaci projektů ve vzdělávání
 • využívat širokou škálu vzdělávacích metod a technik pracujících se zkušeností a reflexí s vědomím jejich specifik, a bude je schopen tvořivě upravovat v závislosti na potřebách konkrétních cílových skupin
 • charakterizovat a zhodnotit teorie, koncepty a metody soudobého poznání v pedagogických (i příbuzných disciplínách) vztahujících se k procesu vyučování a učení
 • charakterizovat různé formy a kritéria vnější a vnitřní evaluace a sebeevaluace ve vzdělávacích institucích
 • orientovat se v metodologických postupech pedagogického výzkumu
 • analyzovat vzdělávací potřeby různých cílových skupin ve vzdělávání a ve školských institucích
 • navrhnout rozvojový projekt v oblasti vzdělávání
 • pracovat se širokou škálou reflektivních technik v závislosti na cílech výchovných a vzdělávacích programů a potřebách konkrétní skupiny klientů

Uplatnění absolventů

Absolvent studijního oboru Pedagogika je připraven pro pedagogickou práci s lidmi všech věkových kategorií. S oporou o pedagogickou teorii i teorie příbuzných oborů je schopen podílet se na plánování, realizaci i hodnocení aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání. K uvedenému je vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi nabytými v průběhu studia teoretických a aplikačních disciplín, v nichž je na jedné straně zdůrazněn širší teoreticko-pedagogický a společensko-vědní základ, na straně druhé aspekt spojení teorie a praxe v pedagogice. Navíc mají absolventi pokročilé znalosti a dovednosti v oblasti metodologie empirického výzkumu ve všech jeho základních designech.

Obor je vnitřně členěn do tří (vzájemně prostupných) volitelných modulů, jimž odpovídá také možnost uplatnění absolventů.

Modul (1) školská správa a vzdělávací politika směřuje absolventy primárně do institucí formálního vzdělávání a k nim přidružených úřadů (např. školské odbory na magistrátech měst). Absolventi mají možnost uplatnit se v pozicích odborníků na vzdělávání ve státní správě a samosprávě.

Modul (2) zkušenostně-reflektivního učení otevírá prostor pro uplatnění absolventů na pozicích odborníků ve vzdělávacích agenturách, konzultačních společnostech, neziskových organizacích i státních výchovných a vzdělávacích institucích, v nichž se realizují výchovné a vzdělávací aktivity přednostně využívající zkušenostně-reflektivní učení.

Modul (3) metodologie výzkumu v pedagogických vědách připravuje k pozicím výzkumných pracovníků v oblasti vzdělávání na různých výzkumných pracovištích.

Těmto třem modulům odpovídá i zaměření odborných praxí, které studenti absolvují v průběhu studia.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Pedagogika

Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Ekonomie

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Charakteristika oboru: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného oboru (příbuzný obor bude posouzen na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí. Otázky vycházejí z témat bakalářských státních zkoušek oboru Pedagogika: http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/informace/okruhy-otazek/

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili bakalářskou zkoušku z oboru Pedagogika či Sociální pedagogika a poradenství na FF MU s prospěchem výborným (hodnocení A), velmi dobrým (B) či dobrým (C). Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kombinace oboru:Obor nelze kombinovat do dvouoborového studia s obory Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny a všemi obory v kombinované formě.

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Nabízíme kvalitní studium na moderním pracovišti, které se kromě své pedagogické činnosti významnou měrou podílí na národních i mezinárodních výzkumných a rozvojových projektech. Na řadě z těchto projektů spolupracují i studenti. Pro své studenty i pro širší odbornou veřejnost zajišťujeme pravidelné přednášky domácích a zahraničních odborníků a vydáváme odborný recenzovaný časopis Studia paedagogica, jehož obsah je volně přístupný na webových stránkách časopisu.

Součástí studia je možnost studijních pobytů (Erasmus +) na partnerských univerzitách v zahraničí (například v Belgii, Dánsku, Finsku, Maďarsku, Lotyšsku, Německu, Nizozemí, Rakousku, Španělsku, Švédsku, Portugalsku či Turecku).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info