Speciální pedagogika

Popis oboru

Speciální pedagogika je chápána jako věda o zákonitostech speciální výchovy a speciálního vzdělávání jedince, který z důvodu speciálních potřeb vyžaduje speciálně pedagogický přístup při vzdělávání a podporu při pracovním a společenském uplatnění. Cílem speciální pedagogiky je připravit speciální pedagogy, realizovat výzkum a další vzdělávání. Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se zdravotním postižením je stále více směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v ostatních resortech (ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva vnitra). Současné pojetí speciální pedagogiky se zabývá problematikou jedince se speciálními potřebami od jeho narození až po stáří, tedy obdobím raného a předškolního věku, obdobím školního věku, adolescence, dospělosti a stáří. Základním zaměřením studijního programu, oboru Speciální pedagogika je připravit oborového odborníka s širokým společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny. Obor je realizován v prezenční a kombinované formě. Je členěn na šest povinně volitelných specializací, které jsou zaměřeny na poradenství, diagnostiku a intervence u vybraného okruhu jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o mentální postižení, tělesné postižení a souběžné postižení více vadami, narušenou komunikační schopnost, zrakové postižení a o poruchy chování. Volitelnou specializací jsou specifické poruchy učení.

Obsahem studia je základní oborový vysokoškolský kurz s důrazem na aplikační stránku oboru. Studijní obor Speciální pedagogika je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika. Rovnocennou částí studia je společný základ studia, který zahrnuje předměty psychologické, pedagogické, komunikační (včetně cizího jazyka) a obecně kultivační. Vše je doplněno oborovou a pedagogicko-psychologickou praxí. Pedagogicko-psychologické disciplíny zajišťují přípravu na edukační a výchovnou práci.

Úspěšný absolvent je schopen

  • využívat široké odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • využívat základní komunikační vědomosti a dovednosti;
  • využívat znalosti a dovednosti z oboru, komunikační a edukační znalosti a dovednosti;
  • aplikovat přístupy ke vzdělávání žáků se SVP do výuky (individuální přístup, práce se skupinou);
  • ovládat práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni speciálního pedagoga (spec.ped. diagnostika, poradenský rozhovor, IVP, PLPP, intervence);
  • podpory práce pedagoga při práci se žáky se SVP v inkluzivní třídě, podpory rodičů dětí s postižením;
  • metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka se SVP, argumentovat ve prospěch zvoleného postupu.

Uplatnění absolventů

Získání kompetencí ke speciálněpedagogické činnosti v zařízeních, které provádějí pedagogicko-psychologické poradenské služby pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., novela školského zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Jedná se zejména o školní poradenská pracoviště (školní speciální pedagog) a o školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra) a o školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Charakteristika profesí, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání: Učitel mateřské školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro děti se SVP, učitel přípravné třídy základní školy, učitel přípravného stupně základní školy speciální, školní speciální pedagog na školním poradenském pracovišti, speciální pedagog ve školském poradenském zařízení, speciální pedagog, etoped ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Vychovatel, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve středisku výchovné péče (Zákon č. 379/2015 Sb.).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Speciální pedagogika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

INKLUZIVNÍ (SPECIÁLNÍ) PEDAGOGIKA
Uchazeči vykonají písemný test z inkluzivní (speciální) pedagogiky, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení
1199

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/podminky-pro-prijeti-ke-studiu.

Oborové zkoušky
Inkluzivní (speciální) pedagogika (test)

Termín konání testu: 22. 5. 2017 - 5. 6. 2017. Přesný termín bude importován do e-přihlášky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info