Archeologie

Popis oboru

Studium oboru Archeologie v magisterském stupni rozvíjí znalosti a dovednosti, které jsou potřeba k povolání archeologa. Studium je koncipováno tak, aby student rozvíjel své teoretické a metodologické znalosti a kultivoval své analytické schopnosti. Vedle teoretické a metodologické báze se studium soustředí na získání širokého přehledu o současné evropské archeologii a klíčových vědeckých tématech a přístupech (včetně přehledu vývoje pravěku, rané doby dějinné a středověku v Evropě). Důraz je kladen na přípravu k prezentaci výsledků ústní i písemnou formou včetně publikačních výstupů. Vysokou úroveň studia zajišťuje široký výběr z široké palety archeologických předmětů a předmětů s interdisciplinárním přesahem. Další odborná příprava je zabezpečena rozsáhlou nabídkou specializovaných technických předmětů.

Magisterští studenti se na základě svého zájmu zapojují do terénní a vědecké praxe na Ústavu archeologie a muzeologie (výzkumné týmy jednotlivých terénních základen, spolupráce s pracovišti geofyzikálních metod, 3D laboratoří aj.). Pracoviště má četné mezinárodní vazby v jejichž rámci se mohou studenti účastnit zahraničních výzkumů; v rámci projektu Erasmus+ absolvovat studijní pobyty v zahraničí nebo navštěvovat pravidelné přednášky zahraničních lektorů.

Jedním z cílů je umožnit absolventům kvalifikovanou volbu zaměstnání nebo prostřednictvím doktorského studijního programu pokračovat ve vědeckém působení.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatné tvůrčí vědecké práce a řešení komplexnějších problémů na základě soudobého stavu poznání v evropské archeologii;
  • analyticky pracovat s odbornou domácí i cizojazyčnou literaturou;
  • prezentovat výsledky vlastního výzkumu na odpovídající úrovni jak v ústní, tak i písemné formě, publikovat v odborné literatuře;
  • naplánovat, realizovat a publikovat archeologické výzkumy, včetně zpracování a přípravy povinných zpráv, provádět kontrolní a expertní činnost v oboru archeologické památkové péče;
  • podílet se na edukační a popularizační činnosti na akademických pracovištích, řídit menší vědecké výzkumné týmy.

Uplatnění absolventů

Absolventi studia mají značné znalosti teorie, metodologie a praxe oboru, které jim umožňují uplatnění ve sféře základního i aplikovaného výzkumu (akademická pracoviště, vysoké školy, muzea, všechny úrovně památkové péče). Absolventi jsou kvalifikováni jako vedoucí terénních výzkumů, autoři nálezových zpráv a publikačních výsledků z těchto výzkumů a jako vedoucí menších vědeckovýzkumných týmů. Jsou připraveni pro práci vedoucích odborů památkové péče státní správy nebo památkových ústavů, managementu v oblasti řízení vědy a kultury a public relations. Obecně se absolventi uplatní ve všech pozicích, které vyžadují systematické získávání, analýzu a správu dat a rozhodovací schopnosti.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Archeologie

Kombinace s obory z jiných fakult

Přírodovědecká fakulta
Geologie pro kombinaci s archeologií

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/waoa

https://www.facebook.com/uambrno/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info