Analytická chemie

Popis oboru

Cílem dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru Analytická chemie je příprava odborníků s vysokou úrovní znalostí klasických i moderních metod chemické analýzy a pokročilých laboratorních dovedností. Vzdělání v tomto oboru navazuje na teoretické znalosti chemických disciplín a praktické laboratorní dovednosti nabyté v průběhu bakalářského studia v oboru obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a biochemie. Na tomto základě jsou rozvíjeny předměty studijního oboru zaměřené na klasické a moderní metody analytické chemie a na úpravu a analýzu rozmanitých materiálů podle zásad správné laboratorní praxe. Studenti získávají znalosti studiem předmětů z oblasti anorganické a organické analýzy, analytických separačních metod, analytické atomové spektrometrie, analytické molekulové spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, elektroanalytických metod, stopové analýzy, speciační analýzy, bioanalytických a klinicko-diagnostických metod, chemických senzorů, chemické struktury, jaderné chemie, přímé analýzy pevných látek, plazmové spektrometrie a laserů. Rozvíjeny jsou podpůrné disciplíny jako výpočetní technika, metrologie, chemometrie, optimalizace a hodnocení analytických metod včetně zpracování dat. Kromě teoretických vědomostí jsou prohlubovány i praktické poznatky z moderních analytických metod absolvováním pokročilých laboratorních cvičení z instrumentální analýzy. Absolventi jsou připraveni k samostatné výzkumné činnosti a k práci v provozních laboratořích.

Úspěšný absolvent je schopen

  • osvojit si orientaci v pokročilých spektrometrických, separačních a elektrochemických metodách moderní chemické analýzy, být schopen vyvíjet nové analytické metody a aplikovat je na konkrétní úkoly;
  • osvojit si znalosti a dovednosti v použití analytických přístrojů, statistické zpracování výsledků, vypracování analytických protokolů a výzkumných zpráv;
  • být připraven využít nabyté zkušenosti a teoretické znalosti při plnění variabilních požadavků praxe;
  • posoudit rizika práce s nebezpečnými chemickými látkami a dodržovat zásady bezpečného zacházení s nimi;
  • být si vědom environmentálních aspektů chemického výzkumu a výroby;
  • porozumět etickým zásadám vědecké práce a dodržovat je;
  • osvojit si zodpovědnost za chod laboratoře a přístrojů.

Uplatnění absolventů

U absolventů magisterského studijního oboru Analytická chemie jsou vytvořeny předpoklady na jejich uplatnění v široké oblasti působení, kde je vyžadováno odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni orientované na analytickou chemii a pro doktorské studium na našich nebo zahraničních univerzitách. Konkrétně jsou připraveni pro samostatnou a řídicí práci ve výzkumu, vývoji a v soukromých i resortních analytických laboratořích (zdravotnictví, zemědělství, potravinářství, životní prostředí, atd.). Absolventi se uplatňují jak přímo v analytických centrech, tak v kontrolních analytických laboratořích hutních a strojírenských výrob, v chemickém průmyslu, při kontrole vývoje a výroby pokročilých materiálů pro elektroniku, v geologickém průzkumu nerostných surovin a v laboratořích České geologické služby, ve sklářském a keramickém průmyslu, v klinických laboratořích, v laboratořích Státního zdravotního ústavu, v laboratořích zemědělských podniků, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, v laboratořích Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, v laboratořích Státní veterinární správy, v laboratořích potravinářského a farmaceutického průmyslu, při kontrole životního prostředí, v laboratořích vodohospodářské správy, v ústavech Akademie věd České republiky, aj. Velmi často se úspěšně uplatňují jako odborníci, konzultanti, servisní technici, obchodní a vedoucí manažeři v soukromých společnostech zabývajících se výrobou a prodejem laboratorní techniky. Jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Analytická chemie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info