Anorganická chemie

Popis oboru

Cílem studijního oboru Anorganická chemie je připravit absolventy s hlubokými teoretickými a praktickými znalosti anorganické chemie. Základ vzdělání v tomto oboru tvoří vědomosti ze všech chemických disciplín s rozšířenými vědomostmi ze systematické anorganické chemie, struktury a vlastností anorganických sloučenin a metod jejich studia. K tomuto základu jsou přiřazeny prohlubující a rozšiřující předměty z koordinační chemie, chemie pevné fáze a anorganických materiálů a organometalické chemie, a specializované přednášky z pokročilých syntetických metod, rentgenové strukturní analýzy, NMR spektroskopie, vibrační spektroskopie, hmotnostní spektrometrie a dalších analytických metod. Při praktické přípravě absolventů během vypracování diplomové práce je kladen důraz na experimentální stránku syntetické anorganické a organometalické chemie.

Úspěšný absolvent je schopen

  • komplexně řešit chemické problémy kvalifikovaným preparativním výzkumem a na něj navazujícím výzkumem strukturním;
  • používat techniky práce se sloučeninami nestálými, extrémně citlivými na vzdušnou vlhkost a kyslík i látkami agresivními;
  • účelně využívat fyzikálně chemických a výpočetních metod pro studium struktury látek;
  • bezpečně zacházet s nebezpečnými chemickými látkami a školit v tomto zacházení další pracovníky;
  • efektivně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou v oblasti chemie;
  • veřejně prezentovat a obhajovat výsledky vědecké práce.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto studijního oboru naleznou uplatnění v široké oblasti profesí, které vyžadují odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni. Absolventi se uplatňují v různých oborech činnosti, zejména v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmysl, kontrolních laboratořích v průmyslu, ochraně životního prostředí, ve zdravotnictví a zemědělství, v projekci a různých komerčních institucích, domácích i zahraničních. Studium je dobře připraví i na možné pokračování v doktorském studiu na domácích nebo zahraničních univerzitách.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Anorganická chemie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška

Kritéria hodnocení
1256

Výsledek přijímací zkoušky

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info