Anorganická chemie

Popis oboru

Cílem studijního oboru Anorganická chemie je připravit absolventy s hlubokými teoretickými a praktickými znalosti anorganické chemie. Základ vzdělání v tomto oboru tvoří vědomosti ze všech chemických disciplín s rozšířenými vědomostmi ze systematické anorganické chemie, struktury a vlastností anorganických sloučenin a metod jejich studia. K tomuto základu jsou přiřazeny prohlubující a rozšiřující předměty z koordinační chemie, chemie pevné fáze a anorganických materiálů a organometalické chemie, a specializované přednášky z pokročilých syntetických metod, rentgenové strukturní analýzy, NMR spektroskopie, vibrační spektroskopie, hmotnostní spektrometrie a dalších analytických metod. Při praktické přípravě absolventů během vypracování diplomové práce je kladen důraz na experimentální stránku syntetické anorganické a organometalické chemie.

Úspěšný absolvent je schopen

  • komplexně řešit chemické problémy kvalifikovaným preparativním výzkumem a na něj navazujícím výzkumem strukturním;
  • používat techniky práce se sloučeninami nestálými, extrémně citlivými na vzdušnou vlhkost a kyslík i látkami agresivními;
  • účelně využívat fyzikálně chemických a výpočetních metod pro studium struktury látek;
  • bezpečně zacházet s nebezpečnými chemickými látkami a školit v tomto zacházení další pracovníky;
  • efektivně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou v oblasti chemie;
  • veřejně prezentovat a obhajovat výsledky vědecké práce.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto studijního oboru naleznou uplatnění v široké oblasti profesí, které vyžadují odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni. Absolventi se uplatňují v různých oborech činnosti, zejména v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmysl, kontrolních laboratořích v průmyslu, ochraně životního prostředí, ve zdravotnictví a zemědělství, v projekci a různých komerčních institucích, domácích i zahraničních. Studium je dobře připraví i na možné pokračování v doktorském studiu na domácích nebo zahraničních univerzitách.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Anorganická chemie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info