Fyzikální chemie

Popis oboru

Posláním dvouletého magisterského studijního oboru Fyzikální chemie je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků pro široké spektrum činností v chemických a příbuzných oblastech, ve kterých jsou používány fyzikálně chemické metody a postupy, jako například biofyzika, molekulární biologie, lékařství, toxikologie, hygiena a další. Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností, na jejichž základě bude absolvent schopen samostatně provádět fyzikálně chemická měření, vyhodnocovat získané údaje a dělat kvalifikované závěry.

Obor je zaměřen na prohloubení základních znalostí z fyzikální chemie v oblasti studia struktury molekul prostřednictvím fyzikálně chemických a kvantově chemických metod, symetrie molekul, elektrochemických procesů, kinetiky chemických procesů a statistické a nerovnovážné termodynamiky.

Důraz je kladen na získání schopnosti správně posoudit danou situaci a volit vhodné metody studia adekvátně k danému fyzikálně chemickému problému a studované soustavě. Studium oboru je koncipováno tak, aby studentům poskytlo komplexní pohled na fyzikálně chemické přístupy pro studium a popis struktury látek a dějů, které v nich probíhají.

Studenti se mohou v průběhu dvou let v rámci povinných předmětů a vhodného výběru doporučených volitelných předmětů profilovat a zaměřit se speciálně, např. na kvantově chemické výpočty elektronové struktury molekul a pevných látek, termodynamické procesy v komplexních soustavách a materiálech, kinetické aspekty chemických reakcí, metody studia struktury molekul a látek na makro až nanoúrovni, studium biomolekul a další témata.

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v moderních fyzikálně chemických metodách a jejich používání a v provádění fyzikálně chemických výpočtů.

Cílem je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické a praktické problémy, odborníky disponující schopností analytického myšlení, opírající se o zvládnutí moderních metod výzkumu a získávání fyzikálně chemických informací. Tato příprava vytváří nejen teoretický základ pro další studium absolventů v praxi, ale vybavuje absolventy též praktickými dovednostmi z oblasti výpočetní techniky, zpracování dat a získávání dat z databází.

Studenti mají možnost se zapojit do výzkumných programů v rámci řešení grantových projektů, které jsou orientovány do oblasti výzkumu nanomateriálů se specifickými užitnými vlastnostmi (katalyzátory, termoelektrické materiály, senzory apod.), do oblasti kvantově chemických výpočtů, chemických dějů, struktury a dalších. Pro tyto účely je k dispozici moderní přístrojové vybavení pro charakterizaci velikosti a morfologie nanočástic, měření hmotnostních spekter, spektrální měření v různých vlnových oblastech, termickou analýzu a efúzní měření a další. Dále jsou k dispozici výpočetní klastry pro kvantově chemické a termodynamické výpočty.

Studenti mohou také využít některého ze zahraničních studijních pobytů v rámci aktivity ERASMUS+.

Úspěšný absolvent je schopen

  • prokázat široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám, odpovídající soudobému stavu poznání v oboru fyzikální chemie;
  • komplexního přístupu k řešení chemických problémů;
  • orientovat se v běžné přístrojové technice celého chemického oboru;
  • využívat a umět zpracovávat data z fyzikálně chemických databází;
  • pracovat s výpočetními programy a programy pro statistické vyhodnocení dat;
  • pracovat se zdroji chemických informací, orientovat se v chemické literatuře a vyhledávat v ní požadovaná data;
  • s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický a praktický problém v oboru;
  • uplatnit svoji specializaci ve zvoleném oboru;
  • jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce.

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského oboru Fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě MU se uplatní ve všech oborech činnosti, kde se využívají fyzikálně chemické metody výzkumu a výroby anebo kde je vyžadováno vzdělání orientované na fyzikálně chemické základy analytických a syntetických chemických procesů. Jsou to zejména chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, kontrolní laboratoře v průmyslu, laboratoře v ochraně životního prostředí, ve zdravotnictví a zemědělství, projekce a různé komerční instituce. Vzhledem k širokému pojetí odbornosti jsou absolventi připraveni nejen na profesní působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru. Uplatní se v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky chemie s konkrétními praktickými postupy.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Fyzikální chemie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Další doplňující informace o magisterském oboru Fyzikální chemie lze nalézt na adresách:

http://www.sci.muni.cz/~labifel/?q=fyz_chem

http://www.sci.muni.cz/~sopousek/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info