Organická chemie

Popis oboru

Magisterský studijní program Organická chemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie s rozsáhlými znalostmi v oblasti organické chemie. Cílem studia je aktivní osvojení teoretických znalostí v oboru a praktické zvládnutí dovedností umožňujících samostatné řešení náročných problémů.

Studenti získají znalosti o struktuře a stereochemii organických sloučenin, jejich reaktivitě a mechanismech chemických přeměn. Seznámí se s moderními i klasickými metodami syntézy organických sloučenin, způsoby určování jejich struktury, zejména pomocí fyzikálně chemických metod, s využitím separačních technik a metod určování průběhu chemických reakcí. Samozřejmostí je využití základních databází chemických informací a seznámení s metodami počítačového modelování vlastností molekul.

Nedílnou součástí studia je praktická práce v laboratoři směřující k osvojení moderních laboratorních postupů jak organické syntézy, tak měření a zpracování dat.

Absolventi studia jsou jak po stránce teoretické přípravy, tak praktického zvládnutí laboratorních dovedností a technik velmi dobře připravení k plnění náročných úkolů chemického výzkumu i praxe.

Úspěšný absolvent je schopen

  • komplexního přístupu k řešení chemických problémů;
  • vysvětlit základní teoretické a metodologické aspekty organické chemie, vztahy mezi strukturou a reaktivitou organických sloučenin a komplexně zkoumat jejich vzájemné přeměny;
  • prakticky zvládnout základní fyzikálně chemické metody analýzy, separace a identifikace organických sloučenin;
  • orientovat se v laboratorní technice pokročilé organické syntézy a využívat ji v praxi;
  • posoudit rizika práce s nebezpečnými chemickými látkami a dodržovat zásady bezpečného zacházení s nimi;
  • využít pro řešení zadaných problémů základní zdroje chemických informací, orientovat se v chemické literatuře a vyhledávat v ní požadovaná data;
  • o výsledcích své práce sepsat zprávu a výsledky přednést na odborném fóru s použitím moderní počítačové techniky presentace.

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují ve všech oborech činnosti, kde se využívají poznatky organické chemie. Jsou to zejména výzkumné a vývojové laboratoře zabývající se syntézou, separacemi a analýzou organických látek: chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, kontrolní laboratoře v průmyslu, laboratoře v ochraně životního prostředí, ve zdravotnictví a zemědělství, projekce a různé komerční instituce, domácí i zahraniční. Absolventi oboru Organická chemie jsou dobře připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale široké vzdělání jim umožňuje i snadnou adaptaci k působení v jiném oboru.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Organická chemie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info