Organická chemie

Popis oboru

Magisterský studijní program Organická chemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie s rozsáhlými znalostmi v oblasti organické chemie. Cílem studia je aktivní osvojení teoretických znalostí v oboru a praktické zvládnutí dovedností umožňujících samostatné řešení náročných problémů.

Studenti získají znalosti o struktuře a stereochemii organických sloučenin, jejich reaktivitě a mechanismech chemických přeměn. Seznámí se s moderními i klasickými metodami syntézy organických sloučenin, způsoby určování jejich struktury, zejména pomocí fyzikálně chemických metod, s využitím separačních technik a metod určování průběhu chemických reakcí. Samozřejmostí je využití základních databází chemických informací a seznámení s metodami počítačového modelování vlastností molekul.

Nedílnou součástí studia je praktická práce v laboratoři směřující k osvojení moderních laboratorních postupů jak organické syntézy, tak měření a zpracování dat.

Absolventi studia jsou jak po stránce teoretické přípravy, tak praktického zvládnutí laboratorních dovedností a technik velmi dobře připravení k plnění náročných úkolů chemického výzkumu i praxe.

Úspěšný absolvent je schopen

  • komplexního přístupu k řešení chemických problémů;
  • vysvětlit základní teoretické a metodologické aspekty organické chemie, vztahy mezi strukturou a reaktivitou organických sloučenin a komplexně zkoumat jejich vzájemné přeměny;
  • prakticky zvládnout základní fyzikálně chemické metody analýzy, separace a identifikace organických sloučenin;
  • orientovat se v laboratorní technice pokročilé organické syntézy a využívat ji v praxi;
  • posoudit rizika práce s nebezpečnými chemickými látkami a dodržovat zásady bezpečného zacházení s nimi;
  • využít pro řešení zadaných problémů základní zdroje chemických informací, orientovat se v chemické literatuře a vyhledávat v ní požadovaná data;
  • o výsledcích své práce sepsat zprávu a výsledky přednést na odborném fóru s použitím moderní počítačové techniky presentace.

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují ve všech oborech činnosti, kde se využívají poznatky organické chemie. Jsou to zejména výzkumné a vývojové laboratoře zabývající se syntézou, separacemi a analýzou organických látek: chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, kontrolní laboratoře v průmyslu, laboratoře v ochraně životního prostředí, ve zdravotnictví a zemědělství, projekce a různé komerční instituce, domácí i zahraniční. Absolventi oboru Organická chemie jsou dobře připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale široké vzdělání jim umožňuje i snadnou adaptaci k působení v jiném oboru.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Organická chemie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Oborové zkoušky
Chemie
Organická chemie

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info