Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Popis oboru

Cílem studia je výrazně prohloubit vzdělání budoucích učitelů, zejména v oblasti pedagogicko-psychologické a v oblasti pedagogických praxí. Ve složce oborové je kladen důraz na prohloubení znalostí kinantropologie včetně didaktik sportovních disciplín školní tělesné výchovy.

Absolvent je současně schopen připravovat, pedagogicky správně realizovat a evaluovat pohybové a sportovní programy pro různé populační skupiny. Jeho připravenost je podmíněna odbornými znalostmi kinantropologickými, biologicko-medicínskými i společenskovědními s dominantní orientací na motoriku člověka a podporu zdravého životního stylu. Jeho vzdělání je kompatibilní s obdobnými profesemi v rámci EU a díky jazykové připravenosti je schopen zastávat tuto funkci kdekoliv v zahraničí.

Úspěšný absolvent je schopen

 • aplikovat teoretické poznatky sociálních věd v pedagogické praxi;
 • použít pedagogické a didaktické znalosti učitelské práce a být schopen analyzovat a hodnotit proces tělesné výchovy a školského managementu;
 • aplikovat znalosti didaktiky tělesné výchovy a jednotlivých sportů;
 • aplikovat v praxi poznatky z teorie sportovního tréninku;
 • využít praktické dovednosti diagnostiky pohybových schopností a zpracování matematicko-statistických dat.

Uplatnění absolventů

Absolvent navazujícího magisterského studia Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy má plnou kvalifikaci učitele tělesné výchovy pro základní a střední školy a je schopen vychovat pohybově aktivního člověka, který disponuje individuálně přiměřenou pohybovou a zdravotní gramotností.

Absolvent studijního směru Sportovní edukace je současně schopen připravovat, pedagogicky správně realizovat a evaluovat pohybové a sportovní programy pro různé populační skupiny.

Absolvent studijního směru Kondiční trenér je současně připraven působit jako kondiční trenér v rámci individuálních a kolektivních sportů, rekreačního sportu i jako kondiční trenér mládeže.

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

92 %

absolventů by znovu studovalo na MU

80 %

absolventů pokračuje v práci, kterou získali už během studia

20 500 Kč

je průměrný plat dva roky po studiu

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy


Kombinace s obory z jiných fakult

Pedagogická fakulta
Speciální pedagogika
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství přírodopisu pro základní školy
Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Učitelství zeměpisu pro základní školy
Filozofická fakulta
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Přírodovědecká fakulta
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Uchazeč vykoná tyto části přijímacích zkoušek:

 • Praktická přijímací zkouška z TV - plavání
 • Oborový písemný test UTV z okruhů:
  • Základy společenských věd
  • Teorie tělesné výchovy a sportu
  • Lékařsko-biologické vědy


Podrobné informace uchazeč najde na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-nmgr/navazujici-magisterske-programy-157.html

Kritéria hodnocení

 • Uchazeči doručí do 10. 6. 2016 originál potvrzení o zdravotní způsobilosti na formuláři FSpS na studijní oddělení FSpS MU. Potvrzení vystaví tělovýchovný lékař, zátěžový test nesmí být starší 12 měsíců.
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení dle skladby přijímacího řízení
 • Uchazeči z jiných vysokých škol a fakult doručí do 13. 7. 2016 na studijní oddělení fakulty potvrzení studijního oddělení o absolvování bakalářského studia nebo úředně ověřenou kopii VŠ diplomu.
  Absolventi MU nedokládají, pokud přihlášku založí po přihlášení do IS MU a u přihlášky je uvedeno jejich UČO, jinak je na ně nahlíženo jako na uchazeče z jiné VŠ.Fakulta stanoví nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do oboru a směru či kombinace oborů, kteří splnili stanovené podmínky. Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne pořadí nejlepších.

Oborové zkoušky
Oborový test UTV/TV45

z okruhů:

 • Základy společenských věd
 • Teorie tělesné výchovy a sportu
 • Lékařsko-biologické vědy

Kombinace TV45 s oborem

 • Speciální pedagogika pro SŠ - uchazeč vykoná přijímací zkoušku ze Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě
 • Učitelství AJ nebo RJ pro SŠ - uchazeč vykoná přijímací zkoušku na Filozofické fakultě.
 • ostatní kombinace oborů konají přijímací zkoušky pouze na FSpS, nekonají žádné další testy na jiných fakultách.


Podrobné informace uchazeč najde na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-nmgr/navazujici-magisterske-programy-157.html
Doporučená literatura k písemnému testu: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-nmgr/literatura-426.html

Test bude obsahovat 100 uzavřených otázek, časový limit 60 minut.
Za každou správnou odpověď +1 bod, za šptanou nebo žádnou odpověď 0 bodů.

Praktická přijímací zkouška z TV - plavání

100 m na styly (startovní skok nepovinný).

Uchazeč předvede tyto plavecké styly: motýlek, znak, prsa, kraul, vždy 25 m.
Odraz vždy z vody bez startovního skoku, kopání pod vodní hladinou max. cca 7 m (motýlek, znak, prsa, kraul dle plaveckých pravidel).
Start každého úseku po 40 vteřinách, pokud plavec nestihne doplavat úsek v tomto limitu, pokračuje plynule plaváním následujícího plaveckého způsobu.

Hodnotí se pouze plavecký styl. Techniky budou posuzovány hodnotitelem dle kritérií, která jsou specifikována u jednotlivých plaveckých způsobů.

Rychlost plavaného úseku není kritériem pro hodnocení.

Rozsah bodů je 0 – 5 bodů za každý plavecký způsob (5 bodů je maximum), celkem maximálně 20 bodů.

MOTÝLEK

 • Poloha těla při plavání, vlnivý pohyb trupu, poloha hlavy během plaveckého cyklu
 • Záběr pažemi - esovitá dráha, uchopení záběru, záběr, ukončení záběru, vytažení paží, přenos paží, zasunutí do vody
 • Práce nohou - 2 kopy na cyklus, úhel v kolenech, symetričnost kopu, vytočení chodidel, plynulost kopu, rytmičnost, rozsah kopů, efektivita
 • Dýchání – doba trvání nádechu, poloha hlavy při a po nádechu
 • Souhra – timing jednotlivých fází, timing dýchání a práce paží i nohou, poloha boků při "uchopení" záběru, poloha hlavy ve fázi zasunutí paží do vody, celková vyváženost
 • 0 BODŮ – PRSOVÝ KOP NOHAMA, ŠIKMÝ (NESOUMĚRNÝ) KOP NOHAMA

ZNAK

 • Poloha těla při plavání, poloha boků, vytáčení trupu za záběrem, poloha hlavy
 • Záběr pažemi - uchopení záběru, esovitá dráha, záběr, ukončení záběru, vytažení paží, přenos paží, zasunutí do vody
 • Práce nohou – 6 úderů na cyklus, efektivita kopů, polohy nohou vzhledem k hladině, úhel v kolenou, vytočení chodidel, plynulost kopu, rytmičnost, rozsah kopů, efektivita
 • Dýchání – poloha hlavy při nádechu
 • Souhra – timing jednotlivých fází práce paží i nohou, poloha boků při "uchopení" záběru, celková vyváženost
 • 0 BODŮ – PRSOVÝ KOP NOHAMA, ŠIKMÝ (NESOUMĚRNÝ) KOP NOHAMA

PRSA – vytrvalostní technika

 • Poloha těla při plavání, pohyb trupu po vlnivé křivce, poloha boků při nádechu a ve splývavé fázi, vytažení trupu ve splývavé fázi
 • Záběr pažemi - uchopení záběru, záběr, ukončení záběru, přenos paží, šířka záběru, délka záběru, zrychlený pohyb paží, vytažení paží ve splývavé fázi
 • Práce nohou - úhel v kyčlích, kolenou a hlezenních kloubech, symetričnost kopu, vytočení chodidel, nasazení a plynulost kopu, rytmičnost, křivka dráhy chodidel, efektivita kopů, poloha nohou ve splývavé fázi
 • Dýchání – doba trvání nádechu, poloha hlavy při a po nádechu
 • Souhra – timing jednotlivých fází, timing dýchání a práce paží i nohou, poloha boků při "uchopení" záběru, přiměřená doba splývavé fáze, celková vyváženost
 • 0 BODŮ – ŠIKMÝ (NESOUMĚRNÝ) KOP NOHAMA, MOTÝLKOVÉ KOPY NOHAMA, NESYMETRICKÉ ZÁBĚRY PAŽEMI

KRAUL – vytrvalostní technika

 • Poloha těla při plavání, poloha boků, vytáčení trupu za záběrem, poloha hlavy při plavání
 • Záběr pažemi - uchopení záběru, esovitá dráha, záběr, úhel v lokti, ukončení záběru, vytažení paží, přenos paží, zasunutí do vody
 • Práce nohou – 6 úderů na cyklus, efektivita kopů, polohy nohou vzhledem k hladině, úhel v kolenou, vytočení chodidel, plynulost kopů, rytmičnost, rozsah kopů, efektivita
 • Dýchání – poloha hlavy při nádechu
 • Souhra – timing jednotlivých fází práce paží i nohou, poloha boků při "uchopení" záběru, poloha paží při nádechu, celková vyváženost
 • 0 BODŮ – HLAVA NAD VODOU – ABSENCE DÝCHÁNÍ DO VODY

Potvrzení tělovýchovného lékaře

Každý uchazeč o studium na FSpS musí doručit originál potvrzení o zdravotní způsobilosti na formuláři FSpS.

POZOR
Potvrzení může vystavit pouze tělovýchovný lékař na základě vykonání zátěžového testu.
Potvrzení vydané lékařem jiné odbornosti nebude akceptováno.
Potvrzení musí být vydáno v rozmezí červen 2015 - červen 2016.

Potvrzení uchazeč doručí na studijní oddělení FSpS MU (Kamenice 5, 625 00 Brno) do 10. 6. 2016.

Uchazeči, který potvrzení nedoloží do požadovaného termínu, nebude umožněno konání přijímacích zkoušek bez náhrady.

V případě podání více přihlášek doloží uchazeči formulář lékařského potvrzení pro každou přihlášku zvlášť
(stačí 1 originál, zbývající kopie) s označením čísla přihlášky.
Všechna lékařská potvrzení mohou být poslána dohromady v 1 obálce. Preferujeme tisk formuláře na velikost A5.


Seznam pracovišť tělovýchovných lékařů v České republice

naleznou uchazeči na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL).
ČSTL není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky.

 • Interaktivní mapa je k dispozici na www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (zatrhněte žluté pole "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)", ostatní volby např. poradna pro sportovce nejsou dostačující).

Upozornění: Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře.

Doložení VŠ vzdělání

Uchazeči o navazující magisterské studium z jiných vysokých škol a fakult doručí do 13. 7. 2016 na studijní oddělení fakulty originál potvrzení studijního oddělení o absolvování bakalářského studia nebo úředně ověřenou kopii VŠ diplomu.

V případě absolvování studia v zahraničí (mimo Slovensko) je třeba doložit nostrifikaci vysokoškolského diplomu, viz. http://www.muni.cz/fsps/study/recognition/general

Absolventi MU nedokládají potvrzení o absolvování Bc. studia pokud přihlášku založí po přihlášení do Informačního systému MU (IS) a u přihlášky je uvedeno jejich UČO (univerzitní číslo). Jinak je na ně nahlíženo jako na uchazeče z jiné VŠ.
Poznámka: přijatí studenti (kteří absolvovali Bc. studium na MU) dokládají u zápisu do studia prostou kopii VŠ diplomu.

Uchazeči dvouoborového studiu Učitelství TV + ... (TV45) dokládají absolvování bakalářské vzdělání v obou zvolených oborech.


Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info