Teorie interaktivních médií

Popis oboru

Teorie interaktivních médií (TIM) se zaměřuje na studium umění nových médií. Slovní spojení umění nových médií označuje široké spektrum uměleckých děl a postupů, které reflektují klíčový aspekt současné civilizace – všudypřítomnost informačních a komunikačních technologií (IKT) a jejich transformační vliv na kulturu a společnost. Posláním oboru je vyvažovat instrumentální a utilitární přístup informatiky a počítačové vědy k IKT studiem kreativních způsobů práce s novými médii s využitím metod filozofie médií a estetiky médií, případně mediálních studií, tedy oborů navazujících na tradici humanitních věd.

Obor Teorie interaktivních médií je vhodný zejména pro generaci tzv. „born digital“ vybavenou počítačovou gramotností získanou zkušenostmi s hraním počítačových her, s budováním vztahů napříč sociálními sítěmi a fyzickým světem nebo s vlastní audio/vizuální tvorbou v prostředí nových médií, pro kterou je přirozené chápat počítač jako prostředek a prostředí kreativity a interaktivity.

Absolventi navazujícího magisterského studia oboru Teorie interaktivních médií se bezpečně orientují v historii umění nových médií a rozumí hlubším souvislostem rozvoje umění nových médií jako praxe a jako akademické disciplíny. Znají a vhodně využívají terminologii a metodologii uměnověd a teorii médií. Znají hlavní přístupy ke studiu umění nových médií i hlavní myšlenky významných teoretiků nových médií a umění nových médií. Jsou schopni propojit znalosti historie a teorie umění nových médií se znalostí funkčních vlastností nových médií při hodnocení a interpretaci umění nových médií.

Teorie interaktivních médií je jediný teoretický obor zaměřený na studium nových médií v České republice a na Slovensku, který poskytuje ucelené vzdělání v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia, a to v prezenční i kombinované formě. Výuku zajišťují kvalifikovaní odborníci s bohatou pedagogickou zkušeností, kteří jsou často sami aktivně zapojení do organizování festivalů, kurátorství výstav a tvorby umění nových médií.

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumět hlubším souvislostem rozvoje umění nových médií a vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými etapami historie umění nových médií;
  • vhodně užívat terminologii a metodologii uměnověd a teorie médií při analýze a interpretaci umění nových médií;
  • vysvětlit hlavní přístupy ke studiu umění nových médií a hlavní myšlenky významných teoretiků umění nových médií;
  • popsat specifika kurátorství audiovizuální tvorby a umění nových médií;
  • samostatně formulovat výzkumný problém a napsat odborný text.

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského stupně studia Teorie interaktivních médií jsou způsobilí k samostatné vědecké, publikační a tvůrčí činnosti v oblasti umění nových médií, která je významnou součástí kreativních odvětví informačních společností.

Jako odborníci na umění nových médií najdou uplatnění jako kurátoři či dramaturgové v rámci tvůrčích a organizačních týmů festivalů a výstav umění nových médií. Mohou působit v kulturních a paměťových institucích, v nichž využijí znalosti nových estetických a komunikačních strategií rozvíjejících se v prostředí nových médií. Řada z nich své dovednosti uplatní v médiích různého druhu (rozhlas, televize, tisk, on-line publicistika).

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Teorie interaktivních médií

Přijímací zkouška

Charakteristika oboru: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného oboru.

Předmět přijímací zkoušky: Předpokladem k přijetí je složení písemné přijímací zkoušky v rozsahu požadavků k bakalářské státní zkoušce. Bližší informace: http://www.phil.muni.cz/music/index.php/teorie-interaktivnich-medii/komisionalni-zkousky

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Teorie interaktivních médií FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kritéria hodnocení
1199

  • Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 40 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Web pracoviště: http://www.phil.muni.cz/music/

Facebook spravovaný studenty oboru TIM: https://www.facebook.com/tim.ffmu/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info