Evropská studia

Popis oboru

Obor Evropská studia se orientuje na politické aspekty evropského integračního procesu. V navazujícím magisterském studiu obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti týkající se evropské integrace a evropské politiky. Jádro oboru představují předměty zaměřené na politický systém Evropské unie, europeizaci politických systémů, organizované zájmy v EU.

Úspěšný absolvent je schopen

  • použít teoretické znalosti EU na její realitu;
  • interpretovat nynější politický vývoj v oblasti zájmových a nátlakových skupin;
  • srovnávat strategie členských států EU;
  • analyzovat segmenty politického systému EU.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Evropská studia se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména ve státní správě a v diplomatických službách, zvláště pak na půdě mezinárodních organizací včetně Evropské unie, a to jak z hlediska politické reprezentace České republiky, tak i v oblasti ekonomických zájmů. Významný prostor pro absolventy tohoto oboru představuje pracovní uplatnění na analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran či v žurnalistických profesích. Tato škála se přirozeně rozšiřuje v závislosti na zvolené oborové kombinaci u dvouoborového studia.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Evropská studia


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení zaslaných dokumentů: motivačního dopisu a strukturovaného životopisu. Motivační dopis o rozsahu 2700 až 3600 znaků si bude všímat těchto témat: Proč jste se rozhodli studovat evropská studia na MU? Jak plánujete využít evropská studia ve Vaší budoucí kariéře? Co na evropských studiích shledáváte nejzajímavějšího? Požadované materiály uchazeč doručí na studijní oddělení FSS MU v termínu do 30.11.2018. Bez těchto dokumentů nebude přihláška považována na kompletní a bude vyřazena z přijímacího řízení.

Doporučená literatura

Almond, Gabriel A.; Bingham, Powell G.; Strøm, Kaare; Dalton, Russell J. (eds.) (2006): European Politics Today. New York: Longman, s. 84-245 Cameron, Fraser (eds.) (2004): The Future of Europe. London: Routledge. Colomer, Joseph E. (ed.) (2002): Political Institutions in Europe. London, New York: Routledge, s. 133-277 Enlargement Strategy and Main Challenges 2009-2010. COM(2009)533. Brussels: European Commission. Fiala, Petr (1999): Definice zájmových skupin. Politologický časopis 6: 1. Fiala, Petr; Pitrová, Markéta (eds.) (2005): Evropská referenda. Brno: CDK. Fiala, Petr; Pitrová, Markéta (2009): Evropská unie. Brno: CDK. Fiala, Petr; Pitrová, Markéta (eds.) (2003, třetí vydání): Rozšiřování ES/EU. Brno: MPÚ. Fiala, Petr; Mareš, Miroslav (eds.) (2001): Evropské politické strany. Brno: MPÚ. Fiala, Petr; Strmiska, Maxmilián (1998): Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, s. 14-101. Gerbet, Pierre (2004): Budování Evropy. Praha: Karolinum. Hloušek, Vít (2004): Proces europeanizace a politické strany v kandidátských zemích. Sociální studia 9: 1. Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír (eds.): Demokracie. Brno: MPÚ, s. 109-118, 193-250. Hroch, Miroslav (1999): v národním zájmu. Praha: NLN, s. 7-52. Judt, Tony (2007): Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945. Praha: Slovart. Kaiser, Wolfram; Elvert, Jürgen (2004): European Union Enlargement: A Comparative History. New York: Routledge, 2004 Kaniok, Petr (2008): Předsednictví Rady EU. Příběh půlstoletí. Brno: MPÚ, s. 16-116. Klíma, Michal (1998): Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: Radix, s. 184-254. König, Petr; Lacina, Lubor (2009): Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha: C. H. Beck. Pinder, John (1995): European Community: the building of a union. Oxford: Oxford University Press. Pitrová, Markéta (2007). Konventní proces a vytváření ústavní smlouvy. Politologický časopis 14: 4. Říchová, Blanka (2000): Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, s. 45-82. Říchová, Blanka a kol. (2004): Komparace politických systémů II. Praha: VŠE, s. 129-162 a 237-259 Schimmelfennig, Frank; Sedelmeier, Ulrich (2009): The Politics of European Union Enlargement. London, New York: Routledge. Smith, Karen. E. (2005): The outsiders: the European neighbourhood policy. International Affairs 81: 4. Strmiska, Maxmilián; Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír; Chytilek, Roman (2005): Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů, Praha: Portál Štěrba, Václav (2006): Evropská unie a Turecko. Parlamentní institut. Studie č. 3.055. The Policy of Enlargement – European Commission (https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en) Týč, Vladimír (2001): Základy práva Evropských společenství. Praha: Linde. Vinen, Richard (2007): Evropa dvacátého století. Praha: Vyšehrad. Wegs, J. Robert; Ladrech, Robert (2002): Evropa po roce 1945. Praha: Vyšehrad. Zbíral, Robert (2007): Institucionální rámec Evropské unie. Právně-politologický pohled. Praha: Linde, s. 171-196 Dokumenty primárního práva ES/EU

Kritéria hodnocení

U motivačního dopisu bude hodnoceno naplnění formálních požadavků (zohlednění témat a dodržení stanoveného rozsahu),přesvědčivost a návaznost argumentace, stylistika a forma (pravopis, úprava), zohlednění obsahu našeho studijního oboru. Maximální možný počet dosažených bodů činí 100 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://mve.fss.muni.cz/cs/studium/magisterske-studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info