Evropská studia

Popis oboru

Obor Evropská studia se orientuje na politické aspekty evropského integračního procesu. V navazujícím magisterském studiu obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti týkající se evropské integrace a evropské politiky. Jádro oboru představují předměty zaměřené na politický systém Evropské unie, europeizaci politických systémů, organizované zájmy v EU.

Úspěšný absolvent je schopen

  • použít teoretické znalosti EU na její realitu;
  • interpretovat nynější politický vývoj v oblasti zájmových a nátlakových skupin;
  • srovnávat strategie členských států EU;
  • analyzovat segmenty politického systému EU.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Evropská studia se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména ve státní správě a v diplomatických službách, zvláště pak na půdě mezinárodních organizací včetně Evropské unie, a to jak z hlediska politické reprezentace České republiky, tak i v oblasti ekonomických zájmů. Významný prostor pro absolventy tohoto oboru představuje pracovní uplatnění na analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran či v žurnalistických profesích. Tato škála se přirozeně rozšiřuje v závislosti na zvolené oborové kombinaci u dvouoborového studia.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Evropská studia


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá ve 2 kolech. V 1. kole přijímací komise posuzuje materiály, které mohli uchazeči doručit na studijní oddělení FSS MU v termínu do 30. 4. 2019. Jedná se o:

  1. motivační dopis (motivační dopis o rozsahu 2700 až 3600 znaků si bude všímat těchto témat: Proč jste se rozhodli studovat evropská studia na MU? Jak plánujete využít evropská studia ve Vaší budoucí kariéře? Co na evropských studiích shledáváte nejzajímavějšího?)
  2. strukturovaný životopis.

Na základě posouzení a bodového ohodnocení zaslaných materiálů může komise již v 1. kole rozhodnout o odpuštění 2. kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky 1. kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději 2 týdny před konáním 2. kola přijímací zkoušky. Pokud uchazeč nezíská v 1. kole takové hodnocení, na jehož základě je mu 2. kolo přijímací zkoušky prominuto, nebo žádné materiály nezaslal, absolvuje 2. kolo ve formě ústního pohovoru, který se koná 17. června 2019.

Požadavky pro 2. kolo přijímací zkoušky: Rozprava s komisí o zaslaném motivačním dopise, případně o předchozím studiu uchazeče/uchazečky. Přijímací zkouška probíhá cca 20 minut trvajícím ústním pohovorem, který lze v případě předchozí domluvy mezi uchazečem/uchazečkou a komisí nahradit pohovorem po skype. Uchazeči, kteří budou zahrnuti do 2. kola, budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce nejpozději 7 dnů před zkouškou ohledně formy a času pohovoru.

Celkový maximální počet přijímaných studentů je 17, kteří ovšem musí úspěšně absolvovat přijímací zkoušku.

Kritéria hodnocení

U motivačního dopisu bude hodnoceno naplnění formálních požadavků (zohlednění témat a dodržení stanoveného rozsahu), přesvědčivost a návaznost argumentace, stylistika a forma (pravopis, úprava), zohlednění obsahu našeho studijního oboru. Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://mve.fss.muni.cz/cs/studium/magisterske-studium

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info