Analytická biochemie

Popis oboru

Navazující magisterský studijní obor Analytická biochemie zahrnuje znalosti o metodách používaných pro analýzu, separaci a strukturní charakterizaci biologicky významných molekul z hlediska základního a aplikovaného biochemického výzkumu a o metodách, jež využívají jejích biologickou aktivitu v nejrůznějších analytických přístupech. Součástí oboru je metodika zpracování a vyhodnocení naměřených dat a oblast bioinformatiky. Tento magisterský program přitom navazuje na základní poznatky získané v bakalářském studiu biochemie a doplňuje je poznatky získávanými zejména ve výběrových povinně volitelných a volitelných přednáškách, které si posluchač volí podle svého budoucího zaměření. Ve srovnání s tradičním studiem biochemie bude studium zaměřeno metodologicky, a to především na oblast biosenzorů, imunochemických a klinicko-biochemických metod, metod molekulární biologie, separačních metod a oblast hmotové spektrometrie orientované na genomický, proteomický a metabolomický výzkum

Úspěšný absolvent je schopen

  • navrhovat a provádět experimenty v oblastech věnované analytické biochemii;
  • použít moderní separační a strukturní metody v genomice, proteomice a metabolomice;
  • použít biomolekuly jako analytické systémy;
  • použít pokročilé statistické metody pro vyhodnocování těchto experimentů;
  • zpracovat výsledky svých experimentů do podoby odborných publikací – protokolů, tezí, článků atd.;
  • využít své jazykové znalosti, především anglického jazyka, pro studium literatury a zpracování výsledků.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v biochemickém, farmaceutickém, veterinárním a zdravotnickém výzkumu, a to jak s orientací na základní, tak i aplikovaný výzkum, a v biotechnologických výrobách s výše uvedeným zaměřením. Absolventi oboru jsou vybaveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru. Návazné postgraduální studium jim dává možnost perspektivního uplatnění nejen na tuzemském, ale i zahraničním pracovním trhu.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Analytická biochemie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška. http://orion.chemi.muni.cz/pozadavky/szz_bak.htm

Kritéria hodnocení

Výsledek písemné přijímací zkoušky

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info